Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Gyrru yn yr UE ar ôl Brexit: gyrwyr loriau a cherbydau nwyddau

Mae Llywodraeth y DU wedi paratoi canllawiau ar gyfer yr hyn sydd ei angen ar loriau a cherbydau nwyddau’r DU i yrru’n broffesiynol yn yr UE os bydd Brexit heb gytundeb.

Bydd dal angen i chi gario’ch trwydded yrru DU gyda chi.

Efallai y bydd hefyd angen hawlen gyrru rhyngwladol (IDP) arnoch i yrru mewn rhai gwledydd yr UE a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) os bydd Brexit heb gytundeb.

Mae’r math o IDP fydd ei hangen arnoch yn dibynnu ar y gwledydd y byddwch yn gyrru drwyddynt.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y canllawiau hyn ar wefan GOV.UK: 

Hefyd, mae CThEM wedi cynhyrchu fideo o'r 5 maes allweddol y dylai busnesau fod yn ymwybodol ohonynt i barhau i fasnachu â'r UE os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Yn ogystal, mae Grŵp Cyflawni Ffiniau'r DU yn cynnal cyfres o weminarau i roi eglurder ar yr hyn a ddisgwylir gan fusnesau, eu cleientiaid a'u cadwyn gyflenwi wrth iddynt fasnachu nwyddau dros y ffin. Hefyd, mae gweminarau eraill ar baratoi ar gyfer Brexit i'w gweld ar wefan y Llyfrgell Brydeinig

Ewch i Borth Brexit Busnes Cymru i gael cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, a chanfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel