Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Hawl gyfreithiol newydd i absenoldeb â thâl i rieni mewn profedigaeth

Bydd gan rieni sy’n colli plentyn hawl i 2 wythnos o absenoldeb statudol. Bydd yn dod i rym ar 6 Ebrill 2020, ar yr amod fod y Senedd yn cymeradwyo’r ddeddfwriaeth.

Bydd y Rheoliadau Profedigaeth Rhiant (Absenoldeb a Thâl) yn gweithredu hawl statudol i o leiaf 2 wythnos o absenoldeb i bob rhiant cyflogedig os bydd yn colli plentyn o dan 18 oed, neu’n dioddef marw-enedigaeth ar ôl 24 wythnos o feichiogrwydd, ni waeth pa mor hir y mae wedi gweithio i'r cyflogwr.

Bydd rhieni’n gallu cymryd yr absenoldeb un ai fel un bloc o 2 wythnos, neu fel 2 floc ar wahân o wythnos yr un ar wahanol adegau ar draws y flwyddyn gyntaf ar ôl marwolaeth eich plentyn. 

Bydd yr hawl i Absenoldeb Profedigaeth Rhiant yn gymwys i bob rhiant cyflogedig sy’n colli plentyn o dan 18 oed, neu sy’n dioddef marw-enedigaeth (ar ôl 24 wythnos o feichiogrwydd), ni waeth pa mor hir y mae wedi bod gyda’r cyflogwr (mae’r absenoldeb yn hawl cyflogaeth o’r diwrnod cyntaf).

Bydd gan rieni sydd â 26 wythnos o leiaf o wasanaeth di-dor gyda’u cyflogwr ac enillion wythnosol cyfartalog sydd uwchlaw'r terfyn enillion isaf (£118 yr wythnos o 2019 i 2020) hawl hefyd i Dâl Profedigaeth Rhiant Statudol, a delir ar y gyfradd statudol o £148.68 yr wythnos (o 2019 i 2020), neu 90% o’r enillion wythnosol cyfartalog lle mae’r swm hwn yn is.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel