Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Helpu ffermwyr i weithio’n fwy effeithlon: gwneud cais am gyllid

Mae gan Her Trawsnewid Cynhyrchu Bwyd Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol gan Lywodraeth y DU hyd at £90 miliwn i helpu busnesau i fuddsoddi mewn technolegau amaethyddiaeth fanwl newydd a yrrir gan ddata a allai drawsnewid dulliau cynhyrchu bwyd.

Mae gan Innovate UK, fel rhan o UK Research and Innovation, hyd at £15 miliwn i’w fuddsoddi mewn astudiaethau dichonolrwydd a phrosiectau arddangos sy'n helpu i droi’r technolegau hyn yn atebion ymarferol a’u trosglwyddo i ddwylo’r rhai a allai gael budd ohonynt.

Rhaid i’r prosiectau i gyd weithio ar atebion manwl a yrrir gan ddata. Gellir ymgymryd ag ymchwil mewn 1 ardal neu fwy gan gynnwys:

  • âr, fel grawnfwydydd, llysiau neu datws ar raddfa caeau
  • cynnyrch llaeth
  • da byw sy'n cnoi cil, fel cig eidion, cig oen, cig gafr
  • da byw unstumogaidd, fel porc, dofednod ac wyau
  • garddwriaeth, gan gynnwys aeron, afalau, letys a thomatos ond dim planhigion addurnol
  • dyframaeth

Dylai hefyd fod modd iddynt wella cynhyrchiant a chynaliadwyedd a chyfrannu at y targed o allyriadau sero net gan amaethyddiaeth erbyn 2040.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 26 Chwefror 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel