Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Menter brand newydd “Cnwd Cymru / Wales Made” – chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb

Yn gynnar yn 2020 bydd menter brand Cymru Wales newydd o’r enw “Cnwd Cymru / Wales Made” yn lansio – gan ddefnyddio casgliad o hyd at 20 o gynhyrchion, nwyddau a gwasanaethau o Gymru sy'n gynhenid Gymreig ac o safon ryngwladol i gynrychioli'r gorau o Gnwd Cymru.
 
Bydd y casgliad terfynol yn cael ei ddewis gan banel annibynnol sy'n cynrychioli amrywiaeth o sectorau a bydd yn cael ei ddathlu drwy arddangosfeydd modiwlar a fydd yn cael eu dangos mewn llawer o leoliadau (i'w cytuno), a'u cefnogi gan asedau digidol a chynnwys ar wales.com/cy. Bydd y casgliad cyntaf yn cynnig llwyfan i dalentau, sgiliau a chreadigrwydd eithriadol, a bydd yn anelu at ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddylunwyr, gwneuthurwyr ac entrepreneuriaid. Ar ôl lansio'r cynllun, bydd gan yr arddangosfa'r potensial i fynd ar daith – gan ychwanegu dimensiwn newydd i'n gwaith marchnata rhyngwladol ac estyn gweithgarwch yr ydym yn ymgymryd ag ef mewn partneriaeth ar y cyd â brandiau defnyddwyr a brandiau busnes-i-fusnes blaenllaw Cymru.
 
Galw am ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer y canlynol:
 • aelodau panel gwirfoddol sydd ag arbenigedd perthnasol 
 • cwmnïau sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y cynllun
Nid oes unrhyw ffioedd/costau am wneud cais i’r cwmnïau sy'n cael eu hystyried ar gyfer y cynllun. Bydd aelodau'r panel yn cymryd rhan yn wirfoddol ac ni fydd unrhyw ffioedd yn cael eu talu iddynt. 
 
Bydd y cynllun yn cwmpasu'r categorïau canlynol o gynhyrchion/gwasanaethau:
 • gweithgynhyrchu uwch
 • pensaernïaeth a dylunio mewnol
 • gwasanaethau creadigol
 • ffasiwn a ffordd o fyw
 • bwyd a diod
 • hamdden a chwaraeon
 • gwyddorau bywyd a’r byd meddygol
 • technoleg
Bydd cwmnïau sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y cynllun yn cael eu gwerthuso fel a ganlyn:
 • i ba raddau y mae'r cwmni yn datblygu a/neu'n cynhyrchu eu cynnyrch/gwasanaeth yng Nghymru
 • i ba raddau y mae'r cwmni yn allforio neu'n dangos uchelgais a photensial ar gyfer twf o ran allforio
 • a ydynt yn dangos sut y mae Cymru yn fwyfwy parod ar gyfer yfory
 • a ydynt yn cynrychioli'r sgiliau dylunio, crefft, arloesi, cynhyrchu  a /neu weithgynhyrchu sydd ar gael yng Nghymru
 • a ydynt yn cyd-fynd ag amcanion brand Cymru Wales
 • a ydynt yn meddu ar y potensial i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid, dylunwyr a gwneuthurwyr
 • a yw’r hyn sydd ganddynt mewn golwg yn seiliedig ar syniad gwreiddiol neu a oes ganddynt stori gefndirol gref (nid yn unig yr hyn y maent yn ei wneud, ond sut a pham y maen nhw'n ei wneud)
Dylid anfon y datganiadau o ddiddordeb erbyn 13 Medi 2019 at: Claire Chappell - e-bost claire.chappell@llyw.cymru, ffôn 0300 025 0169.
Share this page: 
Conversion pixel