Mae’r fenter Grantiau i Fusnesau Bach yn gystadleuaeth y gellir cofrestru ar ei chyfer yn rhad ac am ddim bob mis, ac mae’n rhoi cyfle i fusnesau bach ennill grant gwerth £5,000 i’w fuddsoddi yn nhwf eu cwmni. Grant busnes preifat yw hon a does dim rhaid ei thalu’n ôl.

Gall busnesau cymwys wneud cais AM DDIM drwy lenwi ffurflen Cais am Grant. Bob mis, bydd rhestr fer o geisiadau yn cael ei hanfon at banel o feirniaid annibynnol a fydd yn penderfynu pwy fydd yr enillydd, gan ystyried ffactorau fel twf trosiant, arloesedd, uchelgais, cwblhau prosiectau allweddol, contractau a enillwyd a phartneriaethau a grëwyd.

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach yn y DU sydd wedi cael ei sefydlu ac yn masnachu ar hyn o bryd, rydych chi’n gymwys i wneud cais. Gall eich busnes fod yn unig fasnachwr, yn gwmni cyfyngedig neu’n fudiad nid-er-elw.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Grantiau i Fusnesau Bach Prydain.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen