Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mesurau newydd i gryfhau hawliau yn y gweithle

Mae’r Adran Busnes wedi cyhoeddi’r ‘Good Work Plan’ sy’n disgrifio pecyn o ddiwygiadau i hawliau yn y gweithle i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â mathau newydd o gyflogaeth a’r farchnad lafur wrth iddi newid.

Mae'r cynllun yn cynnwys:

  • sicrhau bod unrhyw arian mae cwsmeriaid yn ei adael i weithwyr i gyd yn mynd iddyn nhw
  • sicrhau bod gweithwyr yn cael eu talu’n deg drwy roi tudalen ffeithiau allweddol i weithwyr asiantaeth pan fyddant yn dechrau gweithio - bydd hon yn dangos yn glir pwy sy’n eu talu, ac unrhyw gostau neu daliadau sydd i gael eu tynnu o’u cyflog
  • am y tro cyntaf, gorfodi tâl gwyliau ar gyfer gweithwyr sydd mewn sefyllfa fregus
  • cyflwyno rhestr o’r hawliau diwrnod cyntaf, yn cynnwys hawl i wyliau a thâl salwch a hawl newydd i bob gweithiwr, yn cynnwys gweithwyr achlysurol a’r rhai ar gontractau dim oriau, gael slip cyflog
  • cyflwyno hawl i bob gweithiwr, nid dim ond y rhai ar gontractau dim orau a gweithwyr asiantaeth, ofyn am gontract mwy cyson a sefydlog, i roi mwy o sicrwydd ariannol i’r rhai ar gontractau hyblyg
  • bydd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn ysgwyddo cyfrifoldeb newydd i sicrhau ‘ansawdd gwaith’
  • adolygu’r safonau trwyddedu Meistri Gangiau a Chamfanteisio ar Weithwyr (GLAA) i sicrhau eu bod yn adlewyrchu hawliau cyfredol gweithwyr a’r rhwymedigaethau ar gyflogwyr
  • cyflwyno cynllun enwi newydd i gyflogwyr nad ydynt yn talu’r dyfarniadau a bennir gan dribiwnlysoedd cyflogaeth
  • cymryd camau pellach i sicrhau nad yw myfyriwr neu hyfforddai sy’n gweithio’n ddi-dâl yn gwneud swydd gweithiwr

I gael rhagor o wybodaeth ac i lawrlwytho’r cynllun ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel