Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mwy o adeiladau effeithlon, o ansawdd uchel: gwneud cais am gyllid

Mae prinder o dai o ansawdd uchel yn y DU ac mae galw am lefydd mwy fforddiadwy, ynni-effeithlon ac iachach i fyw ac i weithio ynddynt. Mae hyn yn golygu bod angen codi adeiladau yn gynt, yn ddiogel a gyda llai o allyriadau.

Mae'n rhaid i’r sector adeiladu newid er mwyn i hyn ddigwydd. Ar hyn o bryd, mae’r sector ar ei hôl hi tu ôl i ddiwydiannau eraill o ran cynhyrchiant - ac nid yw pethau wedi newid llawer mewn dros 40 mlynedd.

Felly, drwy Gronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol mae Llywodraeth y DU yn cefnogi trawsffurfiad yn y sector adeiladu.

Gall sefydliadau’r DU wneud cais am gyfran o hyd at £12.5 miliwn ar gyfer prosiectau i drawsnewid y ffordd mae’r sector adeiladu’n darparu adeiladau newydd.

Dylai'r prosiectau fynd i'r afael â 3 phrif gam y cylch bywyd adeiladu. Yn benodol, dylent ganolbwyntio ar sut rydym yn:

  • dylunio a rheoli adeiladau, fel defnyddio systemau rheoli perfformiad digidol
  • adeiladu adeiladau o ansawdd uchel, drwy ddilyn dull cynhyrchu
  • rhoi pŵer i’r adeiladau hynny, er enghraifft, drwy ddefnyddio cydrannau ynni gweithredol

Dylai’r syniad a gynigiwyd arwain at arbedion o ran cost, llai o oedi a gwelliannau o ran cydweithio, cynhyrchiant ac allbynnau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd 19 Medi 2018.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel