Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Newidiadau i driniaeth TAW nwyddau tramor a werthir i gwsmeriaid o 1 Ionawr 2021

cargo

Ar ddiwedd y cyfnod pontio, bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno model newydd ar gyfer sut yr ymdrinnir â TAW nwyddau sy’n cyrraedd Ynysoedd Prydain o’r tu allan i’r DU. Bydd hyn yn sicrhau bod nwyddau o’r UE a gwledydd nad ydynt yn rhan o’r UE yn cael eu trin yr un fath ac nad yw busnesau’r DU yn cael eu rhoi dan anfantais gan gystadleuaeth gan fewnforion nad ydynt yn talu TAW.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel