Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Oes gennych chi fuddiannau busnes rhyngwladol?

Gallech chi fod yn rhan o ddull gweithredu mewn tîm i hyrwyddo Cymru a’ch brand ar lwyfan rhyngwladol. Hoffai Lywodraeth Cymru glywed eich safbwyntiau mewn darn newydd o ymchwil.

Nod yr ymchwil ydy i Lywodraeth Cymru ymgysylltu â rhanddeiliaid, partneriaid, busnesau, sefydliadau a chyrff allweddol sydd â buddiannau yn y farchnad ryngwladol. Bydd yr wybodaeth yn cael ei defnyddio i feithrin cysylltiadau gwaith cryfach ac agosach rhwng Llywodraeth Cymru a’u partneriaid drwy ragor o ymdrechion ar y cyd i hyrwyddo Cymru’n rhyngwladol. 

Bydd yr ymchwil yn helpu i gyfrannu at gynlluniau i ddatblygu Canolfan Brand Digidol newydd a fydd yn cael ei lansio ddechrau 2020. Bydd rhanddeiliaid partner â blaenoriaeth a nodir drwy'r ymarfer hwn yn cael mynediad at amrywiaeth o asedau brand Cymru Wales ac offer a gwybodaeth marchnata defnyddiol.

Bydd sefydliadau a fydd yn cymryd rhan yn yr ymchwil yn elwa drwy gael crynodeb o ganfyddiadau’r ymchwil a’r camau nesaf cysylltiedig. Bydd hwn yn grynodeb cyffredinol ac ni fydd yn adlewyrchu unrhyw safbwyntiau personol a fydd wedi cael eu mynegi gan unigolion a/neu sefydliadau sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil. Bydd y rheini sy’n cymryd rhan hefyd yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau gyda’r Ganolfan Brand Digidol.

Os oes gennych chi awydd cymryd rhan, cysylltwch â

Michael Davies, Swyddog Ymchwil Gweithredol
Strategic Research and Insight: Mike@strategic-research.co.uk  

neu 

Sian Fording, Rheolwr Pontio Brexit Croeso Cymru
Llywodraeth Cymru: sian.fording@gov.wales

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 11 Hydref 2019.

Share this page: 
Conversion pixel