Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Rhagor o gyfleoedd am Gyllid Cynhwysiant Gweithredol tan 2022

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn falch o gadarnhau bod cyfnod nesaf cyllid Cynhwysiant Gweithredol nawr ar agor i geisiadau a wedi’i ymestyn felly gellir eu rhoi ar waith hyd at fis Mehefin 2022.

Nod y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yw helpu mudiadau i wella cyflogadwyedd pobl dan anfantais sydd angen cymorth ychwanegol i gael at y farchnad lafur. Gwna hyn drwy gynnig lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth, ariannu cyfleoedd hyfforddi a gweithgareddau meithrin sgiliau a hyder.

Mae mudiadau sydd wedi cwblhau Holiadur Cymhwysedd o’r blaen ac sydd ar y Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy eisoes yn gymwys i ymgeisio. Mae’r ffurflen gais y grant hefyd wedi’i diweddaru i hwyluso’r broses.

Mae pedair rownd:

  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd ar gyfer y rhai dros 25 oed 
  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Ieuenctid sydd rhwng 16 a 24 oed
  • Dwyrain Cymru ar gyfer y rhai dros 25 oed 
  • Dwyrain Cymru Ieuenctid sydd rhwng 16 a 24 oed

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa a sut i ymgeisio,  ewch i wefan WCVA neu cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy ebostio activeinclusion@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124.

 

Share this page: 
Conversion pixel