Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol - galw am farn busnesau

Mae Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn ddatganiadau i’r DU gyfan sy’n disgrifio’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n ofynnol i gyflawni galwedigaethau penodol i lefel o gymhwysedd sy’n cael ei chydnabod yn genedlaethol ac sy’n sylfaen i gynnwys fframweithiau prentisiaethau a chymwysterau galwedigaethol i oedolion.

Gellir defnyddio’r fframweithiau hefyd fel sail i ystod eang o weithgareddau Adnoddau Dynol yn cynnwys:

  • recriwtio
  • llunio disgrifiadau swyddi
  • creu manylebau swyddi a phroffiliau rôl
  • rheoli perfformiad
  • dadansoddi anghenion hyfforddiant/sgiliau
  • datblygu fframweithiau cymhwysedd
  • cefnogi eich proses arfarnu

Mae safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gael i rhyw 900 o alwedigaethau. Maent yn adnodd cyhoeddus sydd ar gael am ddim a byddant yn cael eu hadolygu eleni i sicrhau eu bod yn addas i’r pwrpas ac yn adlewyrchu arferion gweithio, technolegau a deddfwriaeth bresennol ar draws y DU.

Isod mae manylion am rai o’r ymgynghoriadau. Efallai y byddant o ddiddordeb i fusnesau sy'n gweithredu yn y sectorau hyn neu unigolion sy’n gweithio mewn galwedigaethau cysylltiedig:
  
Adolygiad o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer Rheoli Cyfleusterau
Mae Lantra yn adolygu ac yn diweddaru'r NOS ar gyfer Rheoli Cyfleusterau (meddal)
Cyfarfod o weithgor Cymru – Dydd Iau 10 Hydref 2019, 10am tan 3pm - Lantra Cymru, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3WY
Am wybodaeth cysylltwch â: standards.qualifications@lantra.co.uk

Adolygiad o’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer Dodrefn
Cyfle i chi leisio eich barn ar yr adolygiad o’r NOS ar gyfer y diwydiant dodrefn. Cliciwch ar y dolenni isod i edrych ar y wefan ymgynghoriadau
• gorffen dodrefn
• clustogwaith a dodrefn meddal gan gynnwys gwneud gwelyau

Adolygu’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau

Mae Cymdeithas Ffasiwn a Thecstilau'r DU yn arwain adolygiadau o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer:

  • Esgidiau, Nwyddau Lledr a Chynhyrchiant Lledr
  • Gweithgynhyrchu Cynnyrch Tecstiliau/Gweithgynhyrchu Cynnyrch wedi'i Wnïo

Bydd cynnwys busnesau wrth adolygu'r safonau hanfodol hyn yn y diwydiant yn sicrhau bod meincnod o ran gwaith effeithiol a safonau perfformio yn y diwydiant yn cadw ar y blaen i'r  newidiadau cyson yn anghenion y diwydiant. Mae’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer y sector ffasiwn a thecstilau yn rhoi sail i gymwysterau’r diwydiant ac yn cael eu defnyddio fel sail i ddatblygiad proffesiynol. Yng Nghymru, bydd y graddau mae’r diwydiant yn cytuno â'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol diwygiedig yn rhoi sail i sut caiff Cymwysterau Galwedigaethol a Fframweithiau Prentisiaethau eu datblygu a’u hadolygu. Dyma’ch cyfle chi i gymryd rhan a dylanwadu ar y dirwedd hyfforddi yn y sector o’ch dewis ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Adolygu'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gweithgynhyrchu Cynnyrch wedi'i Wnïo / Gweithgynhyrchu Cynnyrch Tecstilau

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 - Coleg Gŵyr Abertawe, Campws Llwyn-y-Bryn, 77 Heol Walter, Abertawe, SA1 4QA.

Adolygu'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Esgidiau, Nwyddau Lledr a Chynhyrchiant Lledr

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2019 - Coleg Gŵyr Abertawe, Campws Llwyn-y-Bryn, 77 Heol Walter, Abertawe, SA1 4QA; neu os nad ydych chi ar gael ar y diwrnod hwnnw - Ymgynghoriad drwy Telekit, Skype neu ymgynghoriad ar-lein ehangach UKFT.

I gofrestru eich diddordeb mewn dod i’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â skillsandtraining@ukft.org

Gallwch chwilio’r wefan Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol i gael gwybodaeth sy’n benodol i’ch busnes neu’ch galwedigaeth chi drwy ymweld â gwefan UK Standards.

Beth am ymweld â thudalennau’r Porth Sgiliau a darllen am sut mae’r safonau wedi bod o fudd i gyflogwyr yng Nghymru.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel