O 2018 ymlaen, mae sut mae busnesau’n rhyngweithio gyda’r system dreth yn newid. Daw’n gynyddol ddigidol a bydd rhaid i’r rhan fwyaf o fusnesau, pobl hunangyflogedig a landlordiaid ddefnyddio meddalwedd neu apiau i gadw cofnodion busnes ac i ddiweddaru CThEM yn chwarterol.

Mae CThEM wedi cyhoeddi manylion am sut bydd troi’r system dreth yn ddigidol drwy gyfrwng ei brosiect Gwneud Treth yn Ddigidol arloesol yn helpu miliynau o fusnesau i gael eu biliau treth yn gywir y tro cyntaf, heb fod angen ffurflen dreth flynyddol.

Ar ôl gwrando ar bryderon busnesau ac asiantau, gall CThEM gadarnhau yn awr y bydd y canlynol yn weithredol o dan y prosiect Gwneud Treth yn Ddigidol:

  • bydd busnesau’n gallu parhau i ddefnyddio taenlenni i gofnodi derbynebau a gwariant yn awr, a’u cysylltu â meddalwedd i gynhyrchu ac anfon eu diweddariadau’n awtomatig i CThEM

  • bydd meddalwedd am ddim ar gael i fwyafrif y busnesau lleiaf

  • ni fydd raid i fusnesau a landlordiaid hunangyflogedig gyda throsiant o dan £10,000 y flwyddyn gadw eu cofnodion yn ddigidol na gwneud diweddariadau chwarterol, ond cânt wneud hynny os ydynt yn dymuno

  • ni fydd yn ofynnol i fusnesau nad ydynt yn gallu mynd yn ddigidol wneud hynny

  • bydd CThEM yn treialu’r systemau digidol hyn gyda channoedd ar filoedd o fusnesau cyn eu hehangu i sicrhau bod y meddalwedd yn hawdd ei ddefnyddio ac i roi amser i fusnesau a landlordiaid baratoi ac addasu

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen