Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Gwasanaeth newydd wedi’i lansio i helpu ffermwyr a choedwigwyr i wneud cais o dan y Cynllun Rheoli Cynaliadwy.

Mae’r cynllun yn cynnig grantiau i grwpiau cydweithredol sy’n awyddus i wella’n hadnoddau naturiol a hefyd y manteision a ddarperir ganddynt; sydd am weithredu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i sicrhau bod busnesau a chymunedau’n fwy abl i ymdopi ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.  

Gall y grantiau amrywio o isafswm o £10,000 i uchafswm o £700,000 ac fe’u cynigir ar gyfer amryfal weithgareddau, gan amrywio o helpu grwpiau i gychwyn a hwyluso cynlluniau cydweithredol newydd i weithgareddau cydgysylltiedig ar raddfa’r dirwedd gan nifer o sefydliadau er mwyn sicrhau manteision parhaol ar draws ein cymunedau.

Yr uchafswm a gynigir ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw 100% o gyfanswm y gost.

Mae’r grant ar gael i amrywiaeth o unigolion a sefydliadau sy’n mynd ati i gydweithredu ar gynlluniau: 

  • BBaChau a busnesau mawr, sefydliadau addysg neu ymchwil
  • ffermwyr, coedwigwyr, rheolwyr mathau eraill o dir
  • grwpiau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys pob sefydliad anllywodraethol), cymdeithasau perchenogion, coetiroedd cymunedol, ac ymddiriedolaethau 
  • awdurdodau lleol

Mae ffenest Mynegi Diddordeb yn agor ar 26 Gorffennaf 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel