Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru – galw am safbwyntiau busnesau

Y polisi echdynnu petrolewm yng Nghymru

Yn dilyn Deddf Cymru 2017, bydd Gweinidogion Cymru yn cymryd yr awenau gan Awdurdod Olew a Nwy y DU ar 1 Hydref 2018 ac yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros drwyddedu'r gwaith o echdynnu petrolewm ar y tir.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn ar y polisi drafft ar gyfer echdynnu petrolewm yng Nghymru ac ar y dystiolaeth a oedd yn sail i'r polisi drafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 25 Medi; cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Llwybr carbon isel ar gyfer Cymru

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith ein bod yn lleihau ein hallyriadau o leiaf 80% erbyn 2050. Bydd hyn yn golygu gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd rydym yn byw ac yn gweithio. Mae'r ymgynghoriad yn cyflwyno syniadau cychwynnol o ran sut gallem leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 45% rhwng nawr a 2030.

Mae'r cynigion yn cynnwys:

  • cyflymu cynhyrchiant ynni adnewyddadwy a meithrin perchnogaeth leol

  • gwella cyfleoedd ar gyfer teithio a datblygu rhwydwaith gwefru helaeth ar gyfer cerbydau trydan

  • pennu safonau effeithlonrwydd ynni uwch ar gyfer prosiectau adeiladu newydd

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 4 Hydref 2018; cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel