Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Yr Ymddiriedolaeth Garbon yn dathlu 15 mlynedd o fenthyciadau busnes di-log i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru drwy newid ei chynllun

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi diweddaru telerau ei chynllun benthyciadau di-log ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru, sydd wedi’i gynllunio i helpu gyda buddsoddiadau mewn technolegau ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni.

Gall busnesau wneud cais o hyd am fenthyciadau diwarant, di-log rhwng £3,000 a £200,000, ar yr amod bod un dunnell o CO2 yn cael ei arbed am bob £1,000 a gaiff ei fenthyca.  Mae hyn wedi cael ei ostwng o’r trothwy blaenorol sef 1.5 tunnell o CO2.

Mae’r newid yn adlewyrchu’r cynnydd sylweddol y mae’r genedl wedi’i wneud o ran gweithredu ar newid yn yr hinsawdd yn ystod y 15 mlynedd ers mis Mehefin 2003, pan wnaed y benthyciadau cyntaf o dan y cynllun.

Rhwng 2012 a 2016, gwelwyd yr allyriadau carbon o bob uned o drydan grid yn y Deyrnas Unedig bron yn haneru, gan barhau i ostwng yn sylweddol yn 2017. Yn sgil hyn, mae llawer o brosiectau arbed ynni bellach yn arwain at arbed llai o allyriadau nag a welwyd yn y gorffennol.

Mae dros £19 miliwn o fenthyciadau di-log wedi cael eu gwneud hyd yn hyn i fusnesau yng Nghymru drwy gynllun benthyciadau di-log yr Ymddiriedolaeth Garbon, gan gefnogi bron 700 o brosiectau ac arbed dros £9 miliwn y flwyddyn i fusnesau ar eu costau ynni.

I wneud cais am fenthyciad di-log, mae’n rhaid i’ch busnes fodloni’r meini prawf canlynol:

  • bod yn fusnes bach neu ganolig yn y sector preifat yng Nghymru

  • bod wedi masnachu am y cyfnod gofynnol (cwmni cyfyngedig 12 mis, cwmni anghorfforedig 36 mis)

  • bod â hanes credyd derbyniol

  • disodli’r offer presennol i arbed tanwydd ffosil ar y safle

  • bod yn gymwys i gael arian yng nghyd-destun y rheoliadau cymorth gwladwriaethol de minimis

Bydd maint y benthyciad a gynigir yn seiliedig ar faint o CO2 y rhagwelir y bydd prosiect yn ei arbed. Caiff hyn ei asesu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon. Mae nifer o fenthyciadau ar gael hyd at yr uchafswm benthyca.

Mae gwybodaeth lawn ar gael yng nghanllaw ‘Camau at Lwyddiant’ yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Darganfyddwch sut y gwnaeth benthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon helpu Princes Gate Spring Water i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon ac arbed arian. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon hefyd yn cynnig cymorth ar arbed ynni drwy ei Chronfa Busnesau Gwyrdd.

Mae telerau ac amodau yn berthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am gymhwyster y prosiect neu i wneud cais am fenthyciad busnes di-log, cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth Garbon yn loans@carbontrust.com, ffoniwch 020 7170 7000 neu ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Garbon.  

Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi’i hawdurdodi a’i rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer credyd defnyddwyr. 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel