Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Yswiriant busnes - yw eich polisi chi’n eich yswirio chi mewn tywydd eithafol?

Yn aml, busnesau bach a chanolig sydd fwyaf tebygol o gael achosion o dywydd eithafol ac ati yn tarfu arnynt.

Bydd creu cynllun parhad busnes yn eich helpu i ddeall a rheoli'r peryglon sy’n wynebu busnesau mewn achosion eithafol o lifogydd, eira neu dywydd tebyg.

Gall tywydd eithafol achosi difrod sylweddol - a gall y gwaith o atgyweirio neu adfer ar ei ôl fod yn hirfaith. Bydd 80% o fusnesau y mae digwyddiad mawr yn effeithio arnyn nhw naill ai byth yn ailagor neu’n cau ymhen misoedd.

A fyddai eich polisi yswiriant chi yn yswirio eich busnes chi pe bai’n rhaid i chi wneud hawliad? Mae gan bob polisi yswiriant amodau y bydd yn eu dilyn i bennu a fydd yn talu ai peidio. Mae’n hanfodol felly fod busnesau’n edrych ar eu polisïau yswiriant i weld beth sydd wedi’i yswirio.

I gael rhagor o gyngor ar baratoi ar gyfer argyfyngau, ewch i wefan GOV.UK.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel