Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

PORT Accountants

Port Accountants

Siaradodd Busnes Cymru â chyfrifwyr PORT, sef cwmni o Gyfrifwyr Ardystiedig Siartredig a Chyfrifwyr Cofrestredig sydd â swyddfeydd ym Mangor a Bae Colwyn. Sefydlwyd y practis gwreiddiol ym Mangor yn y 1920au a bellach mae yno bedwar partner, Robert O’Regan, Garry Tann, Jon Owens a Ceris Evans.

Maent yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i helpu busnesau bach a chanolig eu maint, sy’n cynnwys paratoi cyfrifon, TAW, gwasanaethau cyflogres, CIS ac archwiliadau.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd yn cychwyn ei fusnes ei hun?

Outside of PORT Accountants officeDywedodd Mr Robert O’Regan ‘Dylai unrhyw un sy’n ystyried sefydlu busnes sicrhau ei fod yn cael cyngor proffesiynol yn gynnar iawn yn y broses. Mae’n eithriadol o bwysig fod perchennog busnes yn gwybod yn union beth yw ei gyfrifoldebau o ran cofrestru ar gyfer trethi gwahanol ac opsiynau yng nghyswllt endidau cyfreithiol.

Er enghraifft, efallai fod yr opsiwn unig fasnachwr yn gwbl addas i un busnes ond efallai mai’r opsiwn cwmni cyfyngedig fydd y gorau i fusnes arall. Hefyd, mae gan fusnes gymaint o rwymedigaethau a therfynau amser i'w bodloni, fel ei bod yn aml yn well gadael materion fel hyn i’r arbenigwyr a chanolbwyntio ar yr hyn a fydd yn gwneud y busnes yn llwyddiant’.

Beth yw'r heriau mwyaf yn eich busnes chi?

Dywedodd Mr Jon Owens, sy’n gyfrifol am y swyddfa ym Mae Colwyn ‘Yr her fwyaf rydym yn ei hwynebu yw'r newidiadau parhaus yn y gyfraith trethi a rhoi’r cyngor gorau i’n cleientiaid.

I gyflawni hyn rydyn ni a’n staff yn ymgymryd â llawer iawn o waith datblygu proffesiynol parhaus drwy fynychu cyrsiau. Hefyd, mae newidiadau arfaethedig Cyllid a Thollau EM i wneud ‘treth yn ddigidol’ yn golygu rhagor o heriau. Er mwyn mynd i'r afael â'r heriau hyn, rydym wedi bod yn buddsoddi’n arw mewn technolegau newydd’.

 pha fath o fusnesau rydych yn delio?

Rydym yn delio ag amrywiaeth eang o fusnesau yn cynnwys y diwydiant twristiaeth, adwerthu, gweithgynhyrchu, amaethyddiaeth, adeiladu a llawer mwy. Mae ein cleientiaid yn amrywio o gwmnïau newydd i gwmnïau canolig eu maint ac unrhyw beth yn y canol.

Rydym yn darparu cyfarfod ymgynghori cychwynnol yn rhad ac am ddim gyda phartner unrhyw fusnes sy’n awyddus i drafod eu hanghenion cyfrifyddu.

Beth yw eich cyflawniadau gorau mewn busnes?

Dywedodd Mr Ceris Evans, ‘Y boddhad mwyaf a gewch yn ein gwaith ni yw gweld busnes newydd bach yn tyfu i fod yn fusnes llwyddiannus yn cyflogi nifer o bobl yn y gymuned leol. Er mai rhan fach yn unig sydd gennym ni yn y llwyddiant hwnnw, mae’r boddhad yn gallu bod yn enfawr’.

Yn eich barn chi, beth sydd wedi bod yn allweddol i’ch llwyddiant?

Mae’r allwedd i lwyddiant cyfrifwyr PORT yn debyg i fusnesau llwyddiannus eraill fel yr esbonia Garry Tann, ‘Gwaith caled a buddsoddi yn ein staff a’n busnes sydd wedi'n galluogi i lwyddo.

Mae'r holl bartneriaid yn hynod falch o fod yn rhan o fusnes sydd wedi bodoli am bron i 100 mlynedd!’

PORT staff

Ydych chi’n ymwneud ag unrhyw brosiectau cymunedol lleol?

Mae partneriaid cyfrifwyr PORT yn credu mewn rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned leol. Mae Mr Garry Tann wedi bod yn aelod o sawl grŵp busnes lleol yng Ngogledd Cymru ac mae wedi gwirfoddoli i fod yn fentor busnes; mae Mr Robert O’Regan yn gysylltiedig â sawl elusen ac mae Mr Ceris Evans yn rhan o Gwmni Adfywio Abergwyngregyn, sydd wedi cael Gwobr y Frenhines am ei wasanaeth gwirfoddol.

Mae’r holl bartneriaid yn credu ei fod yn bwysig chwarae rhan yn y gymuned leol a rhoi amser i helpu, rhywbeth nad yw bob amser yn hawdd ochr yn ochr â gorfod rhedeg swyddfa brysur hefyd!

Ydych chi’n defnyddio'r Gymraeg yn eich busnes ac, os ydych chi, sut mae’n helpu?

Cymraeg yw iaith gyntaf Ceris Evans ac mae hyn yn wir am dri aelod o’n staff hefyd. Hefyd, mae nifer o aelodau eraill y staff yn rhugl yn y Gymraeg. Mae gennym nifer o gleientiaid y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg gan eu bod yn ei chael yn haws cyfathrebu yn y Gymraeg. Mae hyn wedi’n helpu i gadw’r cleientiaid ac mae’r rhain hefyd wedi’n hargymell i eraill.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Mae enw da cyfrifwyr PORT wedi galluogi'r busnes i dyfu, gan ddibynnu ar ei gwsmeriaid i argymell ei wasanaethau i eraill. Mae hyn wedi gweithio’n dda i’r busnes dros y blynyddoedd ac mae’r partneriaid presennol yn benderfynol o roi’r gwasanaeth gorau posibl i’w gleientiaid a fydd yn eu galluogi i gyflawni’u nodau.

Share this page: 
Conversion pixel