Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Sut i gael cwsmeriaid i'ch gwefan

Computer

Unwaith eu bod ar-lein, rhwystr gyffredin a wynebir gan lawer o fusnesau bach yw bod yn weladawy a gyrru pobl at eu gwefan. Gall trefnu bod cwsmeriaid posibl yn ymwybodol bod eich busnes ar-lein fod yn her i bawb; o fusnesau newydd gychwyn i fusnesau sefydledig, safleoedd e-fasnach a gwybodaeth gyffredinol fel ei gilydd. Sut allwch chi gael eich gweld ar-lein? Dyma rai syniadau i'ch helpu i gychwyn.

Gwnewch yn siŵr y bydd defnyddwyr yn cael profiad da ar eich safle.

Cyn anfon cwsmeriaid at eich gwefan mae angen ichi wneud yn siŵr ei bod wedi'i optimeiddio i fod yn gyflym ac i weithio ar ddyfeisiau gwahanol. Dydy e ddim yn werth gwiethio'n galed i yrru pobl at eich safle dim ond iddyn nhw wasgu'r botwm yn ôl yn syth gan fod rhaid iddyn nhw chwyddo ar eu ffôn symudol neu aros am amser maith i dudalen lwytho. Mae Google yn cynnig Prawf Cyfeillgar i Ffonau Symudol am ddim lle gallwch chi nodi cyfeiriad eich gwefan a chael gradd ar gyfer pa mor dda mae eich safle'n perfformio ar ddyfeisiau symudol.  Mae Google hefyd yn cynnig Cipolygon Cyflymder Tudalen; offeryn i brofi cyflymder eich gwefan sydd hyd yn oed yn awgrymu rhai meysydd ichi mae angen ichi eu gwella. Nid yn unig mae optimeiddio ac amser llwytho'ch gwefan yn effeithio ar sut rydych chi'n ymddangos mewn chwilotwyr, trwy wella taith y cwsmer byddwch chi'n annog cwsmeriaid posibl nid yn unig i ymweld â'ch gwefan ond hefyd i dreulio mwy o amser ar-lein.

Crëwch a rhannwch gynnwys

Crëwch ganolbwynt cynnwys i ymgysylltu â chwsmeriaid a rhannwch eich cynnwys i yrru traffig at eich gwefan. Dylech chi anelu at bostio blogiau newydd neu ddarnau eraill o gynnwys, megis ‘Canllawiau Sut I’, sy'n apelio at eich cynulleidfa darged yn aml (ceisiwch drefnu un post yr wythnos). Optimeiddiwch bob darn o gynnwys trwy ddefnyddio ymchwil allweddair i wella lle mae eich cynnwys yn ymddangos ar ganlyniadau chwilotwyr a chofiwch gynnwys eiconau rhannu cymdeithasol i annog cwsmeriaid i rannu'ch cynnwys. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi rhywfaint o amser i feddwl am deitl eich darnau o gynnwys i sicrhau eu bod yn ddigon cymhellol i gael cwsmeriaid i glicio trwodd i'ch gwefan i barhau i ddarllen.

Ystyriwch SEO

Mae wedi'i adrodd bod gwefannau ar dudalen gyntaf y chwilotwr Google yn derbyn 91.5% o draffig tra bod 4.8% o draffig yn unig yn mynd i ail dudalen y chwiliad. Mae hyn yn arddangos, po uchaf mae'ch gwefan yn ymddangos mewn canlyniadau chwilotwr perthnasol po fwyaf gweladwy mae'n dod i gwsmeriaid. Mae allweddeiriau, creu cynnwys ac adeiladu dolen i gyd yn ffactorau allweddol o ran gwella'ch gradd mewn chwiliadau. Beth am ddechrau trwy ymchwilio allweddeiriau perthnasol i'ch busnes a diwydiant trwy ddefnyddio Offeryn Allweddair Google?

Ewch yn weithgar ar gyfryngau cymdeithasol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn caniatáu ichi anfon cynulleidfa sy'n ymddiddori ac ymgysylltu yn syth at eich gwefan a gall fod yn offeryn gwerthfawr. Mae rhai cyfleoedd y gallwch chi eu harchwilio i wneud y mwyaf o'ch sianeli cymdeithasol yn cynnwys rhannu pyst blog, hyrwyddo'ch cynhyrchion neu wasanaethau ac arddangos eich dolen wefan mewn lleoliad amlwg. Trefnwch rywfaint o amser i'w dreulio ar gyfryngau cymdeithasol ac ymgysylltwch yn weithredol â sgyrsiau perthnasol a'ch cwsmeriaid posibl. Mae'n werth gwirio bod eich dolen wefan yn ymddangos yn eich holl fywgraffiadau cyfryngau cymdeithasol busnes hefyd.

Archwiliwch flogio gwadd

Os ydych chi'n mwynhau ysgrifennu am eich gwybodaeth a diwydiant gallech chi archwilio blogio gwadd, lle rydych chi'n ysgrifennu cynnwys unigryw ar gyfer blogiau eraill, a thrwy cynnwys dolen i'ch gwefan mae'n bosibl y gallech chi ennill traffig o'r ffynhonnell hon. Gallwch chi chwilio am wefannau a blogiau sy'n edrych am gyfranwyr gwadd trwy chwilio am dermau megis [“ysgrifennwch droson ni: (diwydiant)] e.e. [“ysgrifennwch droson ni” teithio]

Sefydlwch hysbysebion cymdeithasol

Mae llawer o fformatau a phlatfformau hysbysebu ar-lein a all yrru traffig i'ch gwefan, gan gynnwys hysbysebu chwilio a chyfryngau cymdeithasol y telir amdano fe. Er enghraifft, mae hysbysebu PPC (talu-bob-clic) ar Google yn arddangos eich hysbyseb ar frig canlyniadau'r chwiliad trwy gynnig i ymddangos ar gyfer allweddeiriau perthnasol. Ac mae hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol yn arddangos eich hysbyseb i gynulleidfaoedd wedi'u targedu. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn optimeiddio'ch hysbysebion ar gyfer cliciau dolen yn y broses sefydlu yn ogystal â chynnwys galwad clir i weithredu a chyfeiriad eich gwefan.

E-bostiwch eich cwsmeriaid

Mae cronfa ddata cwsmeriaid yn rhestr o gwsmeriaid ymgysylltiol sydd wedi dangos diddordeb yn eich busnes o'r blaen, felly beth am anfon cynnwys defnyddiol a diddorol atyn nhw? Ond cofiwch gynnwys dolenni i'ch gwefan, lle mae'n berthnasol, fel y gallwch chi yrru traffig i'ch gwefan. Er y gall fod yn heriol i ddechrau creu rhestr e-bostio o'r cychwyn, gall hyd yn oed ychwanegiadau syml megis rhoi modd cofrestru i gylchlythyr ar eich gwefan, buddsoddi mewn ychydig o hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol neu archwilio sut i gasglu e-byst all-lein fod yn fan cychwyn gwych.

Peidiwch ag anghofio am all-lein

Ydych chi'n hyrwyddo'ch gwefan all-lein? Mae'n faes hawdd ei anghofio ond gall hyrwyddo'ch presenoldeb ar-lein trwy weithgareddau all-lein nid yn unig gynyddu traffig i'ch safle ond hefyd gall godi ymwybyddiaeth gyffredinol o'ch brand. Rhowch gychwyn arno trwy sicrhau y cynhwysir cyfeiriad eich gwefan ar eich holl ddeunydd printiedig - megis llyfrynnau a thaflenni - a hysbysebwch eich gwefan o fewn eich storfa ffisegol (os yn gymwys), fel y gallwch chi roi gwybod i gwsmeriaid newydd a ffydllon fel ei gilydd eich bod chi ar-lein.

Dangoswch y gall pobl ymddiried ynoch chi ar-lein

Mae'n naturiol bod ymwelwyr sy'n ystyried bod gwefan yn ddibynadwy yn fwy tebygol o dreulio mwy o amser ar y safle, dychwelyd i ymweld eto a'i chymeradwyo. Felly, ydych chi'n dangos y gellir ymddiried yn eich gwefan? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n arddangos eich polisi preifatrwydd, gwybodaeth gysylltu ac unrhyw seliau a logos preifatrwydd i ddilysu'ch cymwysterau. Os oes gennych chi siop e-fasnach, trefnwch gael tystysgrif SSL a defnyddiwch gysylltiad diogel. Po fwyaf dibynadwy mae'ch gwefan po fwyaf tebygol ydyw y bydd pobl yn ymweld â hi.

Byddwch yn hael

All eich busnes gynnig cynnyrch neu wasanaeth am ddim? Gall anrhegion am ddim gynhyrchu cyffro, a gallwch chi ychwanegu at hyn trwy ddefnyddio hysbysebu a hyrwyddo all-lein a all ddenu cwsmeriaid a'u gyrru at eich gwefan. Unwaith y gwyddoch chi natur eich cynnig pam lai cychwyn trwy ei hyrwyddo ar eich blog, cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau all-lein (ble gallwch chi)? Pwy a ŵyr, efallai y byddwch chi'n synnu o'r ochr orau gan yr ymateb a gwech chi.

Cadwch olwg

Er nad ydy e'n ffynhonnell uniongyrchol o draffig ynddo ei hunan, gallGoogle Analytics ddarparu lliaws o ddata defnyddiol ynghylch eich gwefan ichi, gan gynnwys o ble mae'ch traffig yn dod. Trwy fonitro'r canlyniadau yn rheolaidd byddwch chi'n gallu gweld pa blatfformau a strategaethau sy'n gweithio orau i gael traffig i'ch safle. Gallwch chi fuddsoddi mwy o amser, egni ac adnoddau yn yr ymgyrchoedd hyn i gynyddu maint y traffig sy'n dod i'ch safle. Hefyd gallwch chi ennill cipolygon ar pa dudalennau ar eich safle sy'n perfformio orau, demograffeg eich ymwelwyr a'r darnau cynnwys sy'n perfformio orau, a gallan nhw i gyd lywio'ch strategaethau ar gyfer y dyfodol.

Peidiwch ag ofni rhoi cynnig ar wahanol ddulliau o gael traffig i'ch gwefan, bydd gwahanol dactegau'n gweithio ar gyfer gwahanol fusnesau a gwefannau. Er enghraifft, gallai busnesau â swyddogaethau e-fasnach ei gael yn haws darparu cynigion i gwsmeriaid, tra gallai'r rhai hynny â blog ei gael yn haws cyfrannu fel gwestai a chael eu gwefan gerbron cynulleidfa fwy trwy wneud hynny. Does dim rhaid ichi ddewis un dull yn unig i yrru traffig i'ch gwefan ychwaith, efallai y bydd cymysgedd o'r dulliau hyn yn gweithio'n dda i'ch busnes.

Gan Jayne Kendall, Rheolwraig Marchnata Cynnyrch, www.ourhomeonline.wales 

 

Share this page: 
Conversion pixel