Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig – Rownd 7

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol.

Bydd y grantiau’n darparu cyllid buddsoddi ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau er mwyn cwrdd â’r anghenion lleol a chryfhau cymunedau er mwyn iddynt fedru tyfu a ffynnu.  

Mae’r meysydd allweddol ar gyfer cymorth yn cynnwys: 

  • llunio cynlluniau datblygu cymuned / pentref 
  • buddsoddiadau mewn seilwaith ar raddfa fach, gan gynnwys creu ynni adnewyddadwy a chamau ar gyfer arbed ynni
  • buddsoddiad mewn darpariaeth TGCh, gan gynnwys band eang 
  • gwella mynediad i wasanaethau 
  • buddsoddiadau ac astudiaethau ar gyfer cynnal, adfer ac uwchraddio’r dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol. 
  • buddsoddi yn y gwaith o adleoli gweithgareddau ac addasu adeiladau er mwyn gwella ansawdd bywyd neu gynyddu perfformiad amgylcheddol

Bydd rownd saith yn cynnig cymorth ar gyfer is-fesurau 7.2 a 7.3:

  • 7.2 - cymorth ar gyfer buddsoddiadau yn y gwaith o greu, gwella neu ehangu pob math o seilwaith ar raddfa fach, gan gynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy ac arbed ynni 
  • 7.3 - cymorth ar gyfer seilwaith band eang, gan gynnwys ei greu, ei wella a’i ehangu, seilwaith band eang goddefol a darparu mynediad at fand eang ac e-lywodraeth gyhoeddus

Mae rownd 7 o’r RCDF ar agor a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 7 Mehefin 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel