Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cyflwyno rheolau ansolfedd wedi’u moderneiddio

Mae rheolau newydd sy’n rhoi arweiniad yng nghyswllt ansolfedd wedi dod i rym.

Mae’r rheolau cyfunol hyn sydd wedi’u moderneiddio yn disodli Rheolau Ansolfedd 1986 a’u 28 diwygiad dilynol.

Mae'r rheolau wedi cael eu hailwampio er mwyn adlewyrchu arferion busnes modern ac i wneud y broses ansolfedd yn fwy effeithlon.

Dyma rai o’r newidiadau:

  • galluogi cyfathrebu â chredydwyr yn electronig

  • cael gwared ar y gofyniad awtomatig i gynnal cyfarfodydd ffisegol â chredydwyr, er y bydd modd i gredydwyr wneud cais am gyfarfodydd o’r fath

  • galluogi credydwyr i optio allan o gael rhagor o ohebiaeth, a galluogi dyledion bach i gael eu talu gan ddeiliad y swydd heb fod angen hawliad ffurfiol gan gredydwyr

Mae ffurflenni statudol sy’n ymwneud â gweithdrefnau ansolfedd wedi cael eu tynnu’n ôl erbyn hyn, ac ni ddylid defnyddio templedi blaenorol mwyach.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel