Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymerwch ran yn arolwg Chwarae Teg ar arferion gweithio modern

Fel rhan o gynllun Cenedl Hyblyg 2, mae Chwarae Teg yn cynnal ymchwil i ganfyddiadau byd busnes o arferion gwaith hyblyg a’u heffaith ar economi Cymru. Bydd canlyniadau’r ymchwil yn rhoi cipolwg ar weithleoedd heddiw a’r cyfleoedd ar gyfer dyfodol arferion gwaith modern yng Nghymru.

Bwriad y gwaith ymchwil hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yw ceisio barn gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol, rheolwyr swyddfa a perchnogion y busnesau a nodir yn y 9 sector blaenoriaeth ar draws Cymru, sef:

  • Adeiladu
  • Bwyd a Ffermio
  • Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
  • Diwydiannau Creadigol
  • Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol
  • Gwyddorau Bywyd
  • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
  • Twristiaeth
  • Ynni a’r Amgylchedd

Bydd yr arolwg yn gofyn am eich barn, eich canfyddiadau a’ch gweledigaeth ar gyfer arferion gweithio modern. Caiff pob ymateb ei drin ar sail cyfrinachol. Bydd yn cymryd rhwng 5 a 10 munud i'w gwblhau. Ewch at arolwg Chwarae Teg.

Mae Chwarae Teg yn awyddus i gasglu barn cynifer o bobl â phosibl. Pe baech yn gallu rhannu’r neges hon gyda’ch cysylltiadau a’ch rhwydweithiau eich hun hefyd, byddai hynny’n cael ei werthfawrogi’n fawr.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel