Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cymorth i Fentrau Cymdeithasol (SE-Assist)

Mae SE-Assist Wales yn fenter buddsoddi cymdeithasol arloesol.  Mae'r fenter, gyda chefnogaeth cymorth mentora a chyngor busnes anariannol, yn ffynhonnell hanfodol o gyfalaf twf ar gyfer cymunedau.   

Mae Legal & General wedi darparu cronfa gyfalaf, sy’n cael ei gweinyddu gan CAF Venturesome, ar gyfer y rhaglen sydd hefyd yn cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned a Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Mae mentrau cymdeithasol yn rym hanfodol yn y gwaith o adfywio cymunedau’r DU wrth greu cyfleoedd am swyddi y mae angen dybryd amdanynt ac economi leol gynhwysol, amrywiol a ffyniannus.   Mae mentrau cymdeithasol yn aml yn gweithio yn y cymunedau mwyaf difreintiedig, gan ddod â budd cymdeithasol ac economaidd sylweddol yn eu sgil.

Mae mentrau cymdeithasol yn aml yn ei chael yn anodd cael gafael ar gymorth hollbwysig i dyfu ac ehangu. Mae o leiaf draean ohonynt yn bodoli ers llai na 3 blynedd, felly mae taer angen cyngor busnes a chymorth ariannol cyfnod cynnar arnynt.

Mae SE-Assist yn gweithio drwy gyfuno 3 math o gymorth, sef:

  • benthyciadau cyfalaf di-log
  • gwasanaeth mentora busnes penodedig
  • gwasanaethau cynghori arbenigol

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 31 Mai 2017.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan SE-Assist Cymru.

Share this page: 
Conversion pixel