Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Cynllun grantiau bach Glastir

Mae cynllun Grantiau Bach Glastir ar gael i reolwyr tiroedd a busnesau ffermio ledled Cymru.

Dewisir y prosiectau ar sail eu manteision amgylcheddol eang a chyffredinol ynghyd â’u gallu i gyflawni uchelgeisiau Llywodraeth Cymru o ran y newid yn yr hinsawdd a rheoli dŵr.

Dyma brif nodau'r cynllun:

  • addasu i’r newid yn yr hinsawdd, a meithrin mwy o gadernid mewn busnesau ffermio a choedwigaeth
  • cyfrannu at wrthdroi’r gostyngiad ym mioamrywiaeth frodorol Cymru
  • rheoli adnoddau dŵr er mwyn gwella ansawdd dŵr a lleihau’r peryglon llifogydd
  • diogelu’r dirwedd a’r amgylchedd hanesyddol wrth wella mynediad ar yr un pryd
  • lleihau allyriadau carbon a nwy tŷ gwydr

Gall ffermwyr a thirfeddianwyr yng Nghymru wneud cais am gyllid drwy'r cynllun. Rhaid i’r busnes sy’n gwneud cais fod ar dir amaethyddol.

Y dyddiad cau ar gyfer Mynegi Diddordeb fydd 29 Gorffennaf 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth Cymru

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel