Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Effaith y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern ar Fusnesau Cymru - Sesiwn Friffio dros Frecwast

Mae’r perygl o gaethwasiaeth fodern yn fygythiad go iawn i fusnesau sy'n gweithredu yn y Deyrnas Unedig. Mae lefel y risg yn sylweddol uwch mewn busnesau lle mae dibyniaeth ar weithlu mudol a gwaith tymhorol, fel yn Niwydiant Bwyd a Ffermio’r Deyrnas Unedig.

Mae'r Sesiwn Friffio dros Frecwast wedi ei chynllunio'n benodol ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru y mae'n ofynnol iddyn nhw, gan eu cwsmeriaid, gydymffurfio â deddfwriaeth Caethwasiaeth Fodern y Deyrnas Unedig.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Jenni Edwards, sy'n arweinydd diwydiant ym maes caethwasiaeth fodern a masnach foesegol
  • Dr Sue Hurrell, rheolwr prosiectau arbennig yn nhîm caffael Llywodraeth Cymru, a ddatblygodd God Ymarfer Busnes Cymru ar gyfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi
  • David Camp, a sefydlodd Stronger Together, menter a arweinir gan fusnesau sy'n cefnogi sefydliadau i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern o fewn eu busnesau a’u cadwyni cyflenwi

Caiff y sesiwn friffio ei chynnal ddydd Mercher 31 Ionawr 2018, rhwng 8:30am a 10:30am yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac archebu lle, ewch i wefan Eventbrite.

Beth am droi at dudalennau Busnes Cyfrifol Busnes Cymru am gyngor ar sut mae bod yn fusnes cyfrifol yn cael effaith gadarnhaol ar eich busnes.

 

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel