Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Fedr beicio helpu eich sefydliad chi?

Mae llawer o wybodaeth ar gael am fanteision beicio hamdden, gyda gwelliannau wedi’u gweld yn iechyd meddyliol a chorfforol pobl ar ôl dim ond cyfnod byr o amser ar gefn beic.

Wrth i sefydliad neu grŵp ddarparu cyfleoedd gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored, mae potensial i sicrhau manteision iechyd a lles gwych i gyfranogwyr, yn ogystal â helpu i greu ethos tîm cadarn, gwella cyfathrebu a lleihau'r achosion o absenoldeb oherwydd iechyd.

Mae'r cynnydd diweddar mewn grwpiau ‘Beicio Cymdeithasol’ ledled Cymru wedi helpu i ddarparu miloedd o gyfleoedd beicio hygyrch i ddefnyddwyr gwasanaeth a chyflogeion, a chyfleoedd sydd wedi helpu i feithrin hyder personol a datblygu sgiliau ymarferol newydd i staff.

Er mwyn helpu i gefnogi’r sefydliadau hynny sy’n gweld gwerth mewn beicio, mae Beicio Cymru (y corff rheoli cenedlaethol ar gyfer y gamp) wedi datblygu amrywiaeth o adnoddau a gwasanaethau am ddim i sefydliadau neu aelodau'r cyhoedd sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Fel rhan o’u gweledigaeth i ‘ysbrydoli Cymru i feicio’ maent eisiau cefnogi, hyfforddi a chynghori staff neu wirfoddolwyr parod i gynnal teithiau beicio o weithleoedd ym mhob cwr o’r wlad. 

Mae’r cynllun yn cynnig y canlynol:

  • gweithdai anffurfiol hanner diwrnod i arwain aelodau staff gwirfoddol drwy gamau cyntaf y gwaith o gael gweithleoedd i feicio

  • o fewn ychydig oriau, dylai aelodau o staff fod yn hyderus i greu a chynnal grŵp beicio ar gyfer y gweithle

  • cyngor drwy'r broses gyfan a chefnogaeth ar gyfer lansiad eich taith feicio, cyfres feicio neu ddigwyddiad

  • staff Beicio Cymru i fod wrth law a chynghori cydweithwyr / defnyddwyr gwasanaethau ar arferion da wrth gymudo a chynllunio llwybr

Os hoffech gofrestru eich diddordeb mewn defnyddio’r gwasanaethau hyn gan sefydliad Beicio Cymru, cysylltwch â Sam Richards Sam.Richards@welshcycling.co.uk.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel