Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Her y Porth Arloesi

Nod yr her yw helpu busnesau i gael eu cynnyrch wedi’u profi ac i mewn i farchnad ehangach, yn gyflym ac yn llwyddiannus. Mae’r Royal Bank of Scotland (RBS) yn chwilio am syniadau arloesol ac atebion gwyrdd sydd wedi’u profi ‘yn y garej’ a allai hefyd alluogi'r banc i ddod yn fwy effeithlon yn eu defnydd o adnoddau.

Bydd y RBS, ynghyd â Sainsbury’s, Carillion a Maes Awyr Heathrow, yn darparu cymorth i fusnesau bach a chanolig, entrepreneuriaid a dyfeiswyr gyda syniadau arloesol yn y maes effeithlonrwydd adnoddau, a allai fynd i'r afael â her seilwaith y maent yn ei hwynebu ar draws eu hystadau eiddo.

Bydd arloeswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i dreialu eu cynnyrch gydag un neu fwy o bartneriaid y Porth. Bydd atebion cysyniadol, sydd wedi’u profi ‘yn y garej’ neu sy’n barod ar gyfer y farchnad sy’n gallu helpu i fynd i'r afael ag un o’r 4 her isod yn gymwys:

  • Mesuryddion a Dadansoddi Data (metering and analytics) -am ddull neu dechnoleg arloesol a all helpu i ddadansoddi, i fodelu neu i fonitro’r defnydd o ynni mewn perthynas ac adeiladau masnachol lle nad oes seilwaith mesuryddion yn bodoli.
  • Cadernid ynni ar lefel safle (site level energy resilience) - am ateb neu gynnyrch arloesol i wella effeithlonrwydd ynni a chadernid ynni ar lefel safle. Gallai hyn fod drwy adnoddau ynni wedi’u dosbarthu, gridiau (microgridiau) ar lefel leol/safle neu ddulliau a thechnolegau ymateb ar ochr y galw.
  • Gwahanu deunydd ailgylchu a gwastraff - am ateb neu gynnyrch arloesol a all wella’r gwaith o wahanu gwastraff a chefnogi'r gwaith o ddidoli gwastraff a deunydd ailgylchu’n hawdd mewn swyddfeydd a/neu amgylcheddau ar gyfer y cyhoedd.
  • Iechyd a lles hirdymor gweithwyr  - am ateb neu gynnyrch arloesol a all wella neu olrhain iechyd a lles gweithwyr ar gyfer gweithleoedd mawr a gweithwyr sy’n gweithio o bell.

Gall BBaCh, entrepreneuriaid a dyfeiswyr yn y DU ac Iwerddon, sydd â syniadau arloesol ym maes effeithlonrwydd adnoddau, wneud cais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy 30 Medi 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Porth Arloesi’r RBS.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel