Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

PENTA – cymorth ar gyfer cydweithrediad rhwng busnesau rhyngwladol yn y gadwyn gwerth electroneg

Ydych chi’n awyddus i weithio gyda phartneriaid y tu hwnt i ffiniau cenedlaethol, gan ddatblygu cynnyrch newydd? Ydych chi’n awyddus i gael mynediad at dechnolegau, sgiliau a marchnadoedd newydd? Ydych chi’n awyddus i gael cydnabyddiaeth drwy fod yn rhan o brosiect ymchwil mawr?

Mae PENTA yn glwstwr newydd yn y rhwydwaith EUREKA Ewropeaidd. Gan weithredu ar draws y gadwyn gwerth electroneg, mae PENTA yn rhaglen hyblyg ac ystwyth a fydd yn ysgogi cydweithio. Mae prosiectau PENTA yn cael eu hysgogi gan ddiwydiant, yn dechnegol arloesol ac yn canolbwyntio ar fusnes. Bydd y prosiectau’n canolbwyntio ar raglenni yn y technolegau cynhyrchu, gofal iechyd a cherbydau.

Er mwyn paratoi cynnig llwyddiannus, mae’n bosib y bydd gwahaniaethau sylweddol o ran trefn ariannu. Rhaid i chi sicrhau bod cynnig eich prosiect yn cyd-fynd â blaenoriaethau a rheolau cyllido awdurdodau cyhoeddus cenedlaethol cyn ei gyflwyno i PENTA.

Gan fod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r rhain yn amrywio o wlad i wlad, dylai pob partner prosiect (neu berson cyswllt cenedlaethol pob consortiwm) gysylltu â pherson cyswllt yr awdurdod cyhoeddus perthnasol mewn da bryd i wybod beth yw’r dyddiad cau, pa wybodaeth i’w chasglu a/neu ba ffurflenni i’w llenwi.

Ym mhob prosiect, mae’n rhaid cael partneriaid o 2 wlad fan leiaf sy’n ymwneud ag o leiaf un adran hanfodol yn y gadwyn gwerth gyfan. Rhaid i un wlad fod yn Aelod o EUREKA a'r wlad arall yn naill ai’n Aelod o EUREKA neu’n Wlad sy’n Gysylltiedig ag EUREKA.

Mae modd i gonsortia prosiectau gynnwys cynrychiolwyr o ddiwydiannau mawr, mentrau bach a chanolig eu maint, sefydliadau ymchwil, prifysgolion a mudiadau defnyddwyr (rhai sydd â’u bryd ar wneud elw a rhai nid-er-elw).

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno disgrifiadau o brosiectau yw 15 Mawrth 2016.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan EUREKA.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel