Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sut y gall band eang cyflym iawn fod o fudd i’ch busnes

Mae ymchwil yn dangos bod busnesau sy’n manteisio ar fand eang cyflym iawn a’r cyfleoedd technoleg digidol sy’n deillio o hynny yn gwneud mwy o elw ac yn fwy llwyddiannus.

Mae busnesau annibynnol sy’n manteisio’n llawn ar Fand Eang Cyflym Iawn wedi gweld gwelliannau gwirioneddol yn eu perfformiad yn ôl gwaith ymchwil gan Brifysgol Caerdydd.

Cynhaliwyd arolwg o dros 450 o fusnesau bach ar draws Cymru gan Uned Ymchwil Economi Cymru Ysgol Busnes Caerdydd yn eu Harolwg Aeddfedrwydd Digidol.

Yn ogystal â chyflwyno band eang cyflym iawn i fusnesau drwy raglen Cyflymu Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn helpu busnesau bach a chanolig i ddeall, mabwysiadu a defnyddio’r manteision y mae band eang cyflym yn eu cynnig drwy ei gynllun Cyflymu Cymru i Fusnesau. Dangosodd canlyniadau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017 fod cwmnïau â phrosesau digidol yn defnyddio nifer uchel o raglenni digidol ac yn sicrhau’r mwyafrif o’u gwerthiannau ar-lein. Roedd 70% o’r cwmnïau hyn yn gweld cynnydd cyson yn eu proffidioldeb. 

P'un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw, am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyflymu Cymru in Fusnesau.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel