Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Uwchgynhadledd Arloesi Cynnal Cymru

Mae Cynnal Cymru yn dod â busnesau traws-genedlaethol blaengar a mentrau cynhenid Cymru at ei gilydd i edrych ar yr effaith a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (y Ddeddf).

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd statudol ar 44 corff cyhoeddus i anelu at Nodau Llesiant Cenedlaethol yn ôl egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae busnesau’n gweithio yng Nghymru, yn arbennig y mentrau preifat hynny sy’n cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i'r sector cyhoeddus.
 
Os ydych chi’n gwneud busnes yng Nghymru neu gyda Chymru, mae’n rhaid i chi ddeall y ddeddfwriaeth hon a’i phosibiliadau.
 
Bydd yr uwchgynhadledd yn rhoi sylw i themâu blaengar fel technoleg carbon isel, effeithlonrwydd adnodau a modelau newydd ar gyfer defnyddio. Bydd yn nodi pa waith ymchwil a datblygu pellach sydd ei angen i sicrhau bod y sector preifat yn parhau i roi hwb i Gymru wrth weithio tuag at y nodau llesiant cenedlaethol.
 
Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi wneud y canlynol:

  • clywed gan fusnesau byd-eang am eu cynlluniau arloesol a beth yw eu huchelgais
  • dysgu am arferion gorau a rhannu arferion gorau ag arweinwyr busnes
  • trafod syniadau a phrosiectau newydd arloesol gyda gweithiwr proffesiynol yn y maes cynaliadwyedd

Cynhelir yr uwchgynhadledd ar ddydd Iau 21 Ebrill, 2106 rhwng 10am a 3pm yn Stadiwm Principality, Caerdydd. I gadw eich lle, ewch i wefan Cynnal Cymru / Sustain Wales.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel