Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Uwchgynhadledd Busnes Heathrow 2018

Mae Llywodraeth Cymru a Heathrow Airport yn eich gwahodd chi i wneud cais* ar gyfer ail Uwchgynhadledd Busnes Heathrow Cymru.

Mae Heathrow yn ymrwymedig i ddefnyddio ei statws fel ased cenedlaethol er budd penodol busnesau bach a chanolig ledled y wlad. Ei nod yw galluogi mwy a mwy o fusnesau bach a chanolig i gysylltu â chyfleoedd newydd i dyfu’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Drwy Uwchgynhadledd Busnes Heathrow ac fel rhan o’r Datganiad o Fwriad y cytunwyd arno rhwng Llywodraeth Cymru a Heathrow, maent yn gweithio i gysylltu busnesau bach a chanolig yng Nghymru â’i gilydd, â’r maes awyr a, thrwy'r maes awyr, â’r byd i gyd.

Mae’r maes awyr yn gwario hyd at £1.5 biliwn bob blwyddyn ac mae ganddo dros 1,400 o gyflenwyr o bob cwr o'r DU a bydd mwy o waith ar y gorwel fel rhan o’i gynigion i ehangu. Y gwaith o adeiladu’r rhedfa fyddai'r prosiect seilwaith mwyaf yn Ewrop a gaiff ei ariannu’n breifat a bydd busnesau bach a chanolig yn hollbwysig i ddarparu’r buddsoddiad £14 biliwn.

Gan adeiladu ar lwyddiant y digwyddiad yn 2017, bydd yr Uwchgynhadledd hon yn ategu Cynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru a bydd yn rhoi cyfle i fusnesau bach a chanolig gysylltu a masnachu wyneb yn wyneb â busnesau bach a chanolig eraill, cadwyn gyflenwi Heathrow ac mewn partneriaeth â Busnes Cymru, archwilio cyfleoedd allforio.

Mae Heathrow Airport yn chwilio’n benodol am fusnesau dynamig, arloesol sydd â’r gallu i ennill a chynnal contractau parhaus ym maes Adeiladu, Rheoli Cyfleusterau, TGCh, Logisteg, Gweithgynhyrchu a Gwneuthuriad, Cyllid, Peirianwyr Ymgynghori a holl weithgareddau’r swyddfa.

Yn ogystal â’r cyfleoedd ardderchog i rwydweithio, bydd gennych gyfle hefyd i gwrdd ag amrywiol sefydliadau i gasglu gwybodaeth ac i ddysgu am gymorth i fusnesau posib yng Nghymru i sicrhau Ffyniant i Bawb.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher 11 Gorffennaf 2018 rhwng 9am a 4pm yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Cewch eich gwahodd i gyflwyno cais i fod yn bresennol drwy lenwi’r ffurflen isod:

Datganiad o Ddiddordeb - Uwchgynhadledd Busnes Heathrow

Anfonwch yr holl ffurflenni wedi eu cwblhau i businessmarketing@gov.wales

Ar gyfer y rheini ohonoch sy'n gweithio yng Ngogledd Cymru, efallai y byddai’n haws i chi fynd i’r digwyddiad sy'n cael ei gynnal ym Manceinion ddydd Gwener, 8 Mehefin 2018. Gallwch gael rhagor o fanylion yma.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Uwchgynhadledd Busnes Heathrow.

*Mae telerau ac amodau yn berthnasol. Mae apwyntiadau'n brin a Heathrow Airport Ltd a’i gyflenwyr fydd yn gyfrifol am y penderfyniad terfynol o ran apwyntiadau. Efallai y byddant yn cysylltu â chi yn uniongyrchol cyn neu ar ôl y digwyddiad.

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel