Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Ymgynghoriad yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Image of business owner

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn ymgynghori ar y rheolau newydd arfaethedig i alluogi busnesau bach a chanolig i gyfeirio anghydfodau at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Bydd y newidiadau yn galluogi mwy o fusnesau i gyfeirio cwynion yn erbyn cwmnïau gwasanaethau ariannol at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol er mwyn iddynt gael eu datrys yn gyflym ac yn anffurfiol am gost isel. Ar hyn o bryd, dim ond y busnesau lleiaf (‘micro-fentrau’) sydd â mynediad at yr Ombwdsmon.

Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn cynnig ymestyn y mynediad hwn i’r holl fusnesau sydd â llai na 50 o weithwyr, trosiant blynyddol o lai na £6.5 miliwn a chyfanswm o lai na £5m ar y fantolen flynyddol. Amcangyfrifir y bydd gan tua 160,000 o fusnesau ychwanegol fynediad at yr Ombwdsmon o ganlyniad i’r cynigion.

Bydd y papur ymgynghori hwn o ddiddordeb i'r canlynol:

  • darparwyr gwasanaethau ariannol sydd wedi/heb eu rheoleiddio, yn cynnwys cynghorwyr ar ran busnesau bach a chanolig, darparwyr credyd a chyfryngwyr sy’n delio â busnesau bach a chanolig

  • defnyddwyr sy’n hunangyflogedig, yn berchen ar fusnesau bach a chanolig neu’n eu rheoli, yn rhoi gwarantau ar gyfer benthyciadau i'r busnesau hyn neu’n cyfrannu at fusnes teuluol

  • y rheini sy’n rhoi cymorth busnes i fusnesau bach a chanolig ac i sefydliadau sy’n cynrychioli busnesau ac unigolion hunangyflogedig

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 22 Ebrill 2018.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

 

Share this page: 
Region: 
Conversion pixel