Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Oshi's World

Mae Oshi's World yn gwmni dielw a sefydlwyd gan y chwiorydd Helen, Anna a Rhian ym Mro Morgannwg sy'n cynnig cyfleusterau cymunedol cwbl hygyrch ar gyfer plant ag anableddau ac anghenion arbennig.

Yr ysbrydoliaeth y tu ôl i'r fenter gymdeithasol oedd mab Anna, Oshi, a gafodd ei eni yn 2015 gyda chyflwr genetig prin ac mae ganddo anghenion arbennig dwys. Canfu Anna bod y gymuned leol yn brin o gyfleusterau digonol i'w dderbyn ef a'i offer, a olygai bod teuluoedd fel ei theulu hi yn dechrau bod yn fwy ynysig wrth iddynt ei chael yn anoddach i leoli cyfleusterau a gweithgareddau lle y gallai gymdeithasu.

Symbylodd hyn y tair chwaer i greu menter gymdeithasol sy'n dod â theuluoedd ynghyd wrth ddarparu cyfleusterau cwbl hygyrch ar gyfer plant ag anableddau.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Oshi’s World?x

“Cynigiodd Busnes Cymru gefnogaeth a chyfarwyddyd enfawr i ni pan droesom atynt yn y lle cyntaf, a chyda gwybodaeth ein cynghorwr roedden ni'n gallu llunio cynllun gweithredu cydlynol i symud y busnes ymlaen, sy'n rhywbeth yr oedd ei angen yn fawr arnom.”
Helen Murphy

 

Cafodd y 3 chwaer y tu ôl i Oshi's World eu cymeradwyo i Busnes Cymru trwy ffrind i geisio cefnogaeth i greu eu cynllun busnes, gan gychwyn yn wreiddiol fel cwmni cyfyngedig yn Chwefror.

Gyda syniadau gwahanol am sut i symud Oshi's World ymlaen, helpodd y cynhorwr Busnes Cymru'r chwiorydd i ddatblygu cynllun gweithredu mwy cydlynol fyddai'n helpu'r busnes i gyflawni ei amcanion. Fe wnaethant archwilio wedyn ddewisiadau cyllid gwahanol, gyda Busnes Cymru yn darparu cefnogaeth gynghori arbenigol i helpu i ail-lunio Oshi's World i sefydliad dielw, gan sicrhau bod strwythur ac ymarferiadau gweithredol yn eu lle i ddechrau tyfu mewn ffordd gynaliadwy.

Mae'r cyllid y caniataodd y cyngor i'r cwmni ei sicrhau wedi eu galluogi i gynnal sawl bore coffi yn yr ardal leol i alluogi teuluoedd i ryngweithio â'i gilydd ac i ymgysylltu ag Oshi's World.

Yn ddiweddar mae Oshi's World wedi derbyn cefnogaeth gan Busnes Cymru tra'n edrych ar sicrhau cyfleusterau newydd. Mae'r cwmni wedi derbyn cyngor a gwybodaeth am gaffael adeilad busnes, a thrwy Busnes Cymru, mae'r cyfarwyddwyr wedi cael eu cysylltu ag arbenigwyr sy'n gallu darparu mwy o gefnogaeth drylwyr ar gymhlethdodau rhedeg elusen.

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Ein moment fwyaf balch oedd rhedeg ein bore coffi cyntaf a chyfarfod â'r holl deuluoedd lleol a welodd wir werth yn Oshi’s World. Roedd gwybod bod angen ac awydd am ein syniad yn foment ryfeddol.”

Director Helen Murphy

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Byddwch yn angerddol a brwd am yr hyn a wnewch
  2. Gweithiwch yn galed i gyrraedd lle y dymunwch fod
  3. Dewch i adnabod eich cymuned leol a'r ardal lle mae eich busnes
  4. Peidiwch ag ofni i gymryd y cam cyntaf, ewch allan
  5. Chwiliwch i gael unrhyw gefnogaeth a fedrwch, boed gan deulu, ffrindiau, neu o leoedd fel Busnes Cymru
Conversion pixel