P&A Fencing

Gwresogi biomas effeithlon, Benthyciadau 0% 

Helpodd benthyciad di-log Grŵp P&A o Gwmnïau, o’r Wyddgrug, Sir y Fflint, i osod system wresogi biomas newydd i wella’r amodau i’w cyflogeion.
 
Mae Grŵp P&A o Gwmnïau, o’r Wyddgrug, Sir y Fflint, wedi bod yn gweithio yn y diwydiant pren lleol am 50 mlynedd gan gynhyrchu paledi pren a chynnyrch addurnedig i’r ardd. Roedd P&A yn awyddus i osod system gwres canolog newydd i wella’r amodau i’w gweithwyr yn y swyddfeydd a’r warysau ar y safle. Cyn hynny roedd yr adeiladau hyn yn cael eu cynhesu mewn ffordd aneffeithlon neu ddim o gwbl mewn rhai mannau, ac roedd hynny wedi arwain at gwynion am y tymheredd yn ystod y misoedd oer. 

Fel busnes coed, mae’r cwmni’n cynhyrchu llawer o wastraff yn eu prosesau. O ganlyniad i hyn, daeth y rheolwyr i sylweddoli bod modd defnyddio’r pren hwnnw i gynhesu ei hadeiladau. Gwelwyd yn fuan fod boeler biomas yn ddewis atyniadol, gan y byddai’r cwmni’n gallu defnyddio’r hyn a arferai fod yn wastraff fel ffynhonnell o wres gwerthfawr.

Penderfynodd y busnes osod pedwar boeler biomas, dau yn y warysau, un yn y ganolfan gynhyrchu ac un yn eu Canolfan Arddio, a hefyd pibell thermol o dan y ffordd i gynhesu swyddfeydd cyfagos. Cafodd y system wresogi newydd ei hariannu gan fenthyciad di-log gan yr Ymddiriedolaeth Garbon, ac amcangyfrifir y bydd yn arbed dros £20,000 y flwyddyn i’r busnes. 

“Clywsom am fenthyciadau’r Ymddiriedolaeth Garbon yn ystod diwrnod hyfforddi ar gyfer busnesau a oedd wedi’i drefnu gan Lywodraeth Cymru. Fel busnes rydym yn gwneud ein gorau bob amser i wneud y peth iawn pan ddaw’n fater o edrych ar ôl ein staff, ein cwsmeriaid a’r amgylchedd. Er enghraifft, rydym yn awr yn clirio gwastraff pren o eiddo ein holl gwsmeriaid, yn dod â’r gwastraff yn ôl i’r Wyddgrug ac yn ei larpio i wneud tanwydd biomas sy’n cael ei ddefnyddio yn y pedwar boeler ar y safle. Felly pan glywsom y gallem gael cymorth ariannol i wneud ein staff yn fwy cyfforddus, i gadw ein cwsmeriaid yn hapus, i arbed arian ar filiau gwresogi a thorri allyriadau carbon ar yr un pryd, roedd yn benderfyniad hawdd iawn i’w wneud. Mae’r system wresogi newydd wedi gweddnewid agwedd ein holl staff, yn enwedig y rhai yn yr adrannau cynhyrchu sy’n gallu bod yn oer iawn yn y gaeaf. Ac mae hefyd yn golygu ein bod yn gallu defnyddio peth o’r pren gwastraff sy’n deillio o’n busnes craidd.”
Rhys Hughes, Cyfarwyddwr, P&A Fencing and Sheds