Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

The Plough Rhosmaen

Dechreuodd Andrew Roberts ar ei daith yn y diwydiant lletygarwch yng nghanol ei 20au pan ddechreuodd weithio fel cogydd a sefydlu ei dŷ bwyta ei hun cyn canolbwyntio ar brosiect newydd – y Plough Rhosmaen.

Mae'r Plough Rhosmaen yn westy pedair seren bwtîc gyda 23 ystafell wely hyfryd, cyfoes, wedi'i leoli yn Nyffryn Tywi wrth ochr Bannau Brycheiniog. Mae'r lleoliad yn ymfalchïo mewn tŷ bwyta a enillodd wobrau sy'n gweini ffefrynnau traddodiadol ochr yn ochr â seigiau dyfeisgar a chyffrous, gan ddefnyddio cynhwysion lleol ar gyfer y cwbl. Mae'r gwesty ar hyn o bryd yn cyflogi 30 o bobl.

 

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu'r Plough Rhosmaen?

“Rydyn ni wedi tyfu'r busnes fel y rhagwelsom, gan ennill y gefnogaeth oedd ei hangen arnom oddi wrth Busnes Cymru ar yr adeg gywir.”
Andrew Roberts

 

Aeth Andrew at Busnes Cymru i gael cefnogaeth gyda cheisiadau cyllid (cyllid TISS a WEGF). Defnyddiwyd hyn wedyn i ailddatblygu'r llety ar gael o fewn y busnes ac i ychwanegu ardal lolfa newydd at y strwythur presennol. Derbyniodd y cleient hefyd gefnogaeth gan gynghorwyr Adnodd ac Effeithlonrwydd gan drafod effeithlonrwydd ynni a gweithredu posibl ffynonellau ynni adnewyddol yn ogystal â chan gynghorwyr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth gyda golwg ar faterion recriwtio a staffio.

Mae adnewyddu'r llety ac estyniad lolfa wedi galluogi'r gwesty i gynnig coffi yn y bore a tê prynhawn, sydd wedi denu cwsmeriaid sy'n mynd heibio ac wedi gwella trosiant. O ganlyniad, mae eu cyfradd Trip Advisor wedi gwella ac mae'r gwesty yn gyson llawn.

 

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Ennill nifer o wobrau: gwesty, bwyta, profiad bwyd, marchnata, busnes cyffredinol – Cymdeithas Dwristiaeth Caerfyrddin
Ennill gwobr aur Croeso Cymru
Ar restr fer Gwobrau Twristiaeth y Bannau yn Nhachwedd 2016”

 

 

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Byddwch yn barod i weithio'n galed
  2. Rhowch sylw i fanylion
  3. Gwnewch lawer o'r pethau bach yn dda, ceisiwch wella bob amser hyd yn oed os ydych yn credu eich bod yn ddigon da yn barod
  4. Edrychwch ar ôl y tîm ac edrychwch ar ôl yr hyn sydd gennych
  5. Ethos a gweithrediad adnoddau dynol cryf
 

Astudiaethau Achos

Conversion pixel