Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Powysland Garage

Mae Powysland Garage, a leolir yn Y Trallwng, ar hyn o bryd ym mherchnogaeth Anthony Wright, a gymerodd awenau’r cwmni yn 2016 ac fe ail-agorodd y modurdy ar y 1af o Dachwedd.

Ar ôl gweithio fel mecanydd i’w gyflogwr blaenorol am chwe blynedd, cododd cyfle i brynu’r busnes ar ôl i’w gyn-gyflogwr benderfynu ymddeol.

Yn gychwynnol, mae Anthony yn rheoli’r busnes ar ei ben ei hun, ac fe fydd yn dod â’i hen feistr yn ei ôl ar sail hunan-gyflogedig, fel a phan fo’r gofyn. Mae ganddo gynlluniau i dyfu’r busnes gan fod yna ddigon o le yn yr adeiladau i wneud hynny, ac felly fe fydd ymhen amser yn cyflogi mecanydd amser llawn arall, a, gobeithio, ymhen hir a hwyr, mecanydd arall wedyn.

 

Sut yr helpodd Busnes Cymru Powysland Garage?

"Heb y gefnogaeth a dderbyniais gan Busnes Cymru, ni fyddwn wedi sicrhau’r cyllid y mae arnaf ei angen i lansio’r busnes. Cefais gymorth aruthrol fawr ganddynt."
Anthony Wright

 

Ochr yn ochr â darparu cymorth â chynllunio busnes a chynllunio ariannol i Powysland Garage, fe wnaeth Rowan gynghori Anthony ar strwythur y cwmni, gofynion CThEM, cyllid, yswiriant busnes, asesiadau prisiant busnes ac asedau.

Yn ychwanegol, gyda chymorth a chefnogaeth gan eu cynghorydd Busnes Cymru, gallai Powysland Garage gwblhau cais ariannol, gan eu galluogi i sicrhau benthyciad dechrau busnes. Galluogodd hyn Anthony i godi’r cyllid angenrheidiol i brynu’r busnes a darparodd y cyfalaf gweithio angenrheidiol dros y cyfnod cynnar ar gyfer y busnes.

Darparodd Rowan gyngor gwerthfawr ar y weledigaeth hirdymor ar gyfer y busnes a sut i feddwl yn llai fel gweithiwr ac yn fwy fel perchennog busnes. Cynghorodd hefyd ar yr amrywiol dechnegau marchnata y gellid eu gweithredu i hyrwyddo Powysland Garage yn fwy effeithlon a rhagweithiol, gan gyrraedd y tu hwnt i’r cnewyllyn o gwsmeriaid teyrngar presennol.

 

Yr adeg balchaf mewn busnes

“Cyrraedd i weithio a sylweddoli mai y fi oedd piau’r busnes.”

Anthony Wright

 

 

Cynghorion Call i Entrepreneuriaid â Dyheadau

  1. Cyflwynwch eich cais am fenthyciad yn gynnar, er mwyn sicrhau bod arian yn ei le cyn ichi lansio’ch busnes
  2. Gwnewch ddigon o ymchwil ynglŷn ag yswiriant busnes a sicrhewch fod eich busnes wedi’i yswirio
  3. Byddwch yn barod am lawer o waith papur ychwanegol fel perchennog y busnes, a chanfyddwch ffyrdd o symleiddio’ch prosesau gweinyddol
  4. Gofynnwch i bobl yr ymddiriedwch ynddynt am gymorth a pheidiwch â bod ofn chwilio am gymorth
  5. Parchwch eich cwsmeriaid a rhowch y gwasanaeth gorau y gallwch bob amser
Conversion pixel