Rainbow Biz

Wedi'i sefydlu ychydig dros flwyddyn yn ôl gan bartneriaid bywyd Sue a Sarah yn Sir y Fflint, menter gymdeithasol yw Rainbow Biz sy'n cefnogi unigolion o grwpiau wedi'u tangynrychioli a chefndiroedd tlawd, gyda'r nod o hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y gymuned leol.

Trefnodd Rainbow Biz eu Gŵyl Amrywiaeth gyntaf yng Nglannau Dyfrdwy yn Ebrilll 2016, a oedd yn llwyddiannus iawn, ac maent yn trefnu'r ail wyl y flwyddyn nesaf yn barod.

Mae'r busnes hefyd wedi sefydlu nifer o brosiectau yn y gymuned i gefnogi rhychwant amryiwol o unigolion, gan gynnwys ffeiriau crefft meddwl-corff-ysbryd, ‘Flintshire Flicks’, rhaglen o brofiadau sinema fforddiadwy i Deuluoedd, rhedeg stondin ‘Hippy’ mewn marchnadoedd lleol, a threfnu Balchder Hoyw Sir y Fflint, ymhlith eraill.

Mae'r digwyddiadau hyn yn cael eu staffio gan wirfoddolwyr o'r gymuned leol gan gynnwys unigolion wedi'u hynysu'n gymdeithasol a bregus, gan ddarparu sgiliau cyflogadwy gwerthfawr a phrofiad gwaith, tra'n eu grymuso ac ysbrydoli hefyd i ymgysylltu ac i gyfrannu at eu cymuned.

Cefnogir Rainbow Biz yn eang gan eu cymuned leol, gan gynnwys cynghorwyr lleol a rhanbarthol, a daeth cais iddynt yn diweddar gan yr Arglwydd Barry Jones, sydd wedi gofyn am fod yn Noddwr iddynt.

Cafodd Rainbow Biz ei roi ar restr fer yn ddiweddar yn y Gwobrau Menter Cenedlaethol.

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Rainbow Biz?

“Rhoddodd Busnes Cymru'r cyfle i ni ymgysylltu â Chynghorwraig Fusnes brofiadol a oedd yn gallu ein helpu i oresgyn problemau a darparu cyfarwyddyd ariannol.”
Sue Oliver

Roedd ffocws gwreiddiol y fenter ar greu busnes sy’n darparu gwasanaethau TG&Ch a darparu gweithdai i gynorthwyo pobl i gadw’n ddiogel ar-lein. Fodd bynnag, wedi cael eu cyfeirio at Busnes Cymru gan Gyngor Sir y Fflint, esblygodd syniadau Sue a Sarah, gan ganolbwyntio yn hytrach ar sefydlu menter sy'n agos at eu calonnau ac o fudd i les y gymuned ehangach.

Ar ôl cyngor a thrafodaethau dechreuol gyda Busnes Cymru, dynodwyd cynghorwaig fusnes i Sue a Sarah a'u cefnogodd ar hyd eu taith: o'r newid cyfeiriad yn eu busnes i sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect.

Gyda chefnogaeth Busnes Cymru, sicrhaodd y fenter grant cychwyn busnes oddi wrth Gyngor Sir y Fflint, grant y gwnaeth Sue a Sarah gael arian cyfatebol ar ei gyfer (tua £10,000).

“Roedd ein cynghorwraig Carol yn hapus bob amser i ddod atom, weithiau ar fyr rybudd roedd hyn wastad yn cael ei werthfawrogi'n fawr.” – Sue Oliver

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Cael bod ar y rhestr fer ar gyfer Y Gwobrau Menter Cenedlaethol, a oedd yn anrhydedd.”

Sue Oliver

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Ceisiwch gyngor gan gynifer o bobl y gallwch eu dreulio ganddynt
  2. Byddwch yn drefnus – cariwch ddyddiadur!
  3. Defnyddiwch gyfryngau cymdeithasol er eich mantais gan eu bod yn bwerus iawn
  4. Rhwydweithiwch â sefydliadau eraill o anian gyffelyb
  5. Dathlwch eich staff a gwirfoddolwyr

Cysylltwch â ni

Cofrestrwch Yn Awr

Nôl i'r hwb Gogledd Cymru


More Case Studies from North Wales

Cwellyn Arms

Mae’r Cwellyn Arms yn dafarn wledig a bwyty traddodiadol â llety sydd yn nwylo teulu yn Rhyd Ddu, sef llecyn syfrdanol wrth droed Yr Wyddfa.