Ryan Welch Photography

Dechreuodd diddordeb Ryan mewn ffotograffiaeth yn syth wedi iddo adael yr ysgol. Er mai ffotograffiaeth priodas a darlun yw prif ganolbwynt ei fusnes o hyd, mae Ryan yn awr wedi ehangu i farchnadoedd newydd ac yn cynnig llogi bwth ffoto yn ogystal â gwasanaeth golygu ffoto bydeang ar-lein sydd newydd ei sefydlu.

Gyda'i gilydd, mae gan y busnesau naw aelod staff.

Sut mae Busnes Cymru wedi helpu Ryan Welch Photography?

Ar ôl methu â sicrhau benthyciad banc i ehangu ei fusnes, trodd Ryan at Busnes Cymru am gyngor ar gynllunio ariannol ar gyfer sefydlu ei wasanaeth llogi bwth ffoto newydd, Instabooth. Roedd angen help ar Ryan i sicrhau benthyciad Cyllid Cymru, ochr yn ochr â chefnogaeth gyda chynllunio busnes a marchnata ar gyfer ei sefydliad.

I ddechrau, cefnogodd Busnes Cymru Ryan wrth gwblhau ei gais cyllido, a sicrhaodd fenthyciad o £11k iddo. Roedd hyn yn allweddol i fusnes Ryan gan yr arweiniodd ar unwaith at nifer gynyddol o briodasau i'w wasanaeth ffotograffiaeth.

Sicrhaodd Ryan wedi hynny fenthyciad o £35k gan Gyllid Cymru i sefydlu ‘Freedom Edit’ – llwyfan trefnu trwy gontract allanol ar-lein sy'n canolbwyntio ar olygu gwaith ffotograffwyr rhyngwladol eraill iddynt.

Mae Ryan a'i gynghorwr busnes ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau gyda Xenos – Rhwydwaith Angel Busnes Cymru. Y nod yw ei gydweddu â buddsoddwyr ariannol addas er mwyn helpu i dyfu ‘Freedom Edit’ dros y bum mlynedd nesaf. Maent hefyd mewn trafodaethau ynghylch archwilio'r cyfleoedd rhyngwladol sy'n agored yn nawr i fusnes Ryan.

“Buaswn yn llwyr argymell defnyddio Busnes Cymru – 100%. Mae'n wasnaeth amhrisiadwy ac am ddim. Rhoddodd Busnes Cymru berspectif busnes gwirioneddol i mi nad oedd gen i o'r blaen a'i ddarparu mewn ffordd ddealladwy, gryno – gall cyngor busnes y telir amdano dueddu weithiau tuag at ddweud wrthych beth y dymunwch glywed ond mae Busnes Cymru yn rhoi cyngor onest, ymarferol ac yn rhoi cyngor ar beth fydd ddim yn gweithio yn ogystal â beth fydd.”
Ryan Welch

Y foment fwyaf balch mewn busnes

“Y foment fwyaf balch mewn busnes oedd cyflogi fy ngweithiwr cyntaf, ffotograffydd ychwanegol, yn gynharach eleni.”

Ryan Welch

Prif Gynghorion i Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

  1. Peidiwch â cheisio gwneud popeth ar eich pen eich hun - rhowch waith allan neu dewch o hyd i bobl sy'n gwneud pethau'n dda tra'ch bod chi'n canolbwyntio ar eich sgiliau
  2. Peidiwch ag ofni rhoi eich hun dan bwysau - nid oes dim byd yn union debyg i'ch ysgogi i symud ymlaen
  3. Triniwch eich sylfaen gleient fel brenhinoedd a breninesau! Mae hysbysebu ar lafar am ddim a'r ffurf orau o farchnata!
  4. Deallwch eich cynulleidfa darged cyn i chi geisio farchnata iddynt
  5. Chwiliwch am rywun i roi cyngor onest i chi. Weithiau mae angen i chi gael gwybod y gwir plaen

Cysylltwch â ni

Cofrestrwch Yn Awr

Nôl i'r hwb De-ddwyrain Cymru


More Case Studies for South East Wales

Oshi's World

Mae Oshi’s World yn gwmni dielw a sefydlwyd gan y chwiorydd Helen, Anna a Rhian ym Mro Morgannwg.

Pavlova Coffee Shop

Mae Siop Goffi Pavlova, a sefydlwyd gan Irena Kovaleva, yn barlwr hufen iâ annibynnol a leolir yng Nghrucywel.

Mechtek

Ac yntau wedi’i sefydlu gan Andrew Williams yn 2008, mae Mechtek, cwmni peirianneg ac awtomatiaeth a leolir yng Nghwmcarn, yn arbenigo mewn cynllunio, adeiladu a gosod llinellau cynhyrchu awtomataidd ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu.