Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Siop Goffi Pavlova

 

Mae Siop Goffi Pavlova, a sefydlwyd gan Irena Kovaleva, yn barlwr hufen iâ annibynnol a leolir yng Nghrucywel. Ar hyn o bryd, mae gan y siop un gweithiwr llawn amser ac mae’n cynnig nifer o swyddi rhan amser tymhorol yn ystod amseroedd brig. Daw hufen iâ’r siop goffi o laethdy lleol, sydd ag ystod ddeniadol o gyflasau a haenau. Mae Pavlova hefyd yn cynnig ei Hufen Iâ Syndis arbenigol ei hun, yn ogystal ag amrywiaeth o deisenni cartref i dynnu dŵr o’ch dannedd.

Roedd Irena wedi sefydlu busnes optegydd ar Stryd Fawr Crucywel bum mlynedd ynghynt ac roedd yn chwilio am her newydd. Yn ffodus, roedd yna ysgubor segur y tu ôl i’r practis, a ddefnyddid gynt fel storfa ar gyfer y groser lleol, adeilad oedd wedi bod yn wag ers blynyddoedd lawer.

Ar ôl canfod bwlch yn y stryd fawr leol am barlwr hufen iâ, penderfynodd Irena drosi’r ysgubor. Ar ôl blwyddyn o gynllunio a gwaith adeiladu, agorodd Siop Goffi Pavlova ei drysau yn 2015 i gyd-daro â dechreuad y tymor ymwelwyr.

 

Sut yr helpodd Busnes Cymru Siop Goffi Pavlova?

“Cysylltais â’m cynghorydd yn Busnes Cymru, Jill Gorin, yn y cyfnod cynllunio i ofyn am ei chyngor ac o hynny ymlaen roedd hi’n gysylltiedig â phob cam ac fe gynorthwyodd gyda phob manylder, o’r enw a brandio, cynlluniau llawr, canfod yr holl ddarnau gosod a gosodiadau mewnol - ac fe wnaeth hyd yn oed fy helpu i brawf-flasu a dewis y fwydlen!"
Irena Kovaleva

 

Ar ôl gosod her newydd iddi hi ei hun o droi’r ysgubor y tu ôl i’w busnes optegydd ar y pryd i fod yn siop goffi, cysylltodd Irena â Busnes Cymru i ymofyn cymorth ac arweiniad gan ei chynghorydd busnes, Jill Gorin. A hithau gynt wedi rhannu’i harbenigedd a’i gwybodaeth ag Irena i helpu i sefydlu’r busnes Optegydd, cytunodd Jill i helpu i ddatblygu menter ddiweddaraf Irena.

Dechreuodd Jill gymryd rhan yng nghyfnod cynllunio’r busnes, a darparodd gefnogaeth neilltuol o ran pob agwedd o’i ddatblygiad, yn cynnwys brandio, cynlluniau llawr, cadwyni cyflenwi coffi a hufen iâ, a chanfod yr holl ddarnau gosod a gosodiadau mewnol.

Darparodd Busnes Cymru hefyd gyfoeth o wybodaeth i Irena am faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth parthed cyfreithiau cyflogaeth, TAW, iechyd a diogelwch, a hysbysebu, ymysg pethau eraill.

A hithau’n arbenigwraig ddeheuig ei hun ar goffi, yfodd Jill gryn dipyn o goffi a rhoes gynnig ar gyflasau lawer o hufen iâ cyn cynghori ar, a chwblhau’r fwydlen ar gyfer y siop goffi.

Cyn bo hir, deuai cwsmeriaid o bell ac agos i samplu’r danteithion blasus a gynigid gan Siop Goffi Pavlova. Cafodd y lleoliad hyd yn oed sylw ar raglen ddogfen gan y BBC o’r enw ‘The Town that Took on the Tax Man’.

 

Adeg y balchder mwyaf mewn busnes

“Adeg y balchder mwyaf mewn busnes oedd y diwrnod agoriadol, gyda’r Maer, cyfeillion a theulu’n ymuno â mi am hufen iâ a choffi. Roedd hi’n bleser arddangos yr ysgubor adferedig gyda’i ddefnydd newydd, a gwybod ei fod o eto’n cyfrannu at fywyd y dref.”

Irena Kovaleva

 

 

Cynghorion Call i Entrepreneuriaid â Dyheadau

  1. Ymchwiliwch i’r busnes neu dowch i wybod amdano’n dda
  2. Gwnewch eich rhifyddeg gan fod yn rhaid i’r rhifau wneud synnwyr
  3. Sicrhewch eich bod yn gwybod at bwy i fynd am gyngor
  4. Cymdeithaswch â phobl yr ymddiriedwch ynddynt
  5. Byddwch yn ddigon dewr i wneud yr hyn y credwch ynddo
Conversion pixel