Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

VehoGroup

Ac yntau wedi’i sefydlu yn 2014, mae VehoGroup yn gwmni technoleg o Orllewin Cymru, sy’n dylunio datrysiadau digidol arloesol i sicrhau effeithlonrwydd a chydymffurfiad o fewn y sector trafnidiaeth a logisteg.

Un o gynhyrchion allweddol VehoGroup yw ei dechnoleg cymwysiadau symudol a chymwysiadau’r we, VehoCheck, sy’n cofnodi diffygion mewn cerbydau a ganfuwyd yn ystod archwiliadau arferol o gerbydau, ac mae’n eu cyflenwi yn syth i’r gweithredwr trafnidiaeth ar gyfer paratoi adroddiad a dadansoddi.

Gan sylweddoli potensial yr ap, aeth y busnes blaengar ei fryd, a leolir yng Nghanolfan Arloesi’r Bont, Doc Penfro, at Busnes Cymru am gymorth i fynd â’r cynnyrch i’r lefel nesaf.

Mae VehoGroup, dan arweiniad y Prif Swyddog Technoleg, Lukas Gamble, yn cyflogi 3 o bobl ar hyn o bryd.

 

Sut yr helpodd Busnes Cymru VehoGroup?

“Fe ddaethom at Busnes Cymru yn gychwynnol i chwilio am gyngor ynglŷn â chael cyllid, naill ai trwy grantiau neu fenthyciadau. Roedd ein cynghorydd busnes, Geraint Williams, yn chwa o awel iach. Rhoes ei agwedd ddiatal a phositif y ffydd inni y gallem lwyddo. Roedd Geraint yn deall ein cynnyrch a’i botensial, ac mae’i gysylltiadau o fewn y diwydiant a’i allu i gyrraedd cyfalafwyr menter wedi agor drysau nad oeddem hyd yn oed yn gwybod eu bod yn bodoli.”
Lukas Gamble

 

Daeth Lukas Gamble o VehoGroup at Busnes Cymru i chwilio am gynghorion ar yr opsiynau cyllidol oedd ar gael ar gyfer ei fusnes.

“Daeth Geraint Williams, ein cynghorydd yn Busnes Cymru, atom ar yr union amser iawn. Roeddem wedi bod drwy gyfnod neilltuol o anodd yn ariannol lle roedd ein banc yn gyndyn o gynnig unrhyw gymorth, ac roedd hi’n teimlo fel petaem yn cael ein gwrthod bob cam o’r ffordd. Daeth Geraint i’r bwlch a chafodd effaith ar unwaith. Roedd o’n bositif, yn bragmatig ac yn rhagweithiol, gan ein cyflwyno i syniadau a chyfleoedd newydd.”

Mae Busnes Cymru wedi dangos y ffordd i VehoGroup at bobl a sefydliadau sydd wedi’u helpu i dyfu’r busnes ac i atgyfnerthu’u proffil a’u brand o fewn y diwydiant. Serch y ffaith fod y berthynas yn ei chyfnodau cynnar, mae cynghorydd Busnes Cymru eisoes wedi darparu datrysiadau busnes cyffredinol i VehoGroup, gan rannu cyngor ar fasnach ryngwladol a chanfod cymorth ariannol.

Mae Busnes Cymru hefyd wedi galluogi’r busnes i uno’i luoedd â chyfalafwr menter perthnasol, ac maent yn gweithio ar hyn o bryd i sicrhau contract mawr â chorff cyhoeddus.

 

Adeg y balchder mwyaf mewn busnes

"Roedd symud i mewn i’n swyddfeydd newydd yn gam sylweddol ac roedd fwy na thebyg yr adeg balchaf hyd yn hyn”

Lukas Gamble

 

 

Cynghorion Call i Entrepreneuriaid â Dyheadau

  1. Byddwch yn agored i syniadau newydd, i gynghorion a hyd yn oed i feirniadaeth
  2. Peidiwch â rhagdybio’r hyn sy’n mynd i ddigwydd yn eich diwydiant – gwnewch eich gwaith ymchwil yn drylwyr
  3. Manteisiwch ar unrhyw gymorth busnes a gynigir. Gall sefydliadau fel Busnes Cymru agor drysau a chyflymu twf
  4. Byddwch yn barod i wynebu amseroedd anodd. Mae pob busnes yn profi llanw a thrai
  5. Os oes gennych ffydd yn eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth ac os credwch y bydd pobl yn talu amdano, yna dyfalbarhewch â’ch cynlluniau. Gyda digon o waith caled ac ymroddiad, fe lwyddwch.
 
Conversion pixel