Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Y Contract Economaidd

Mae’r Contract Economaidd yn rhan o ‘Ffyniant i Bawb - Cynllun Gweithredu ar yr Economi’ a’i nod yw galluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu perthynas newydd a chryfach gyda busnesau a sbarduno twf cynhwysol ac ymddygiad busnes cyfrifol, gan gynnwys cynyddu’r cyflenwad o waith teg a datgarboneiddio.

Mae’n golygu bod yn rhaid i gwmnïau sy’n chwilio am gymorth drafod yn barhaus gyda Llywodraeth Cymru ac ymrwymo i ddull cadarnhaol sy’n seiliedig ar egwyddorion cydweithio.

Bydd y Contract Economaidd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy’n gofyn am fuddsoddiad gennym ni arddangos y canlynol o leiaf:

  • potensial i dyfu (yn cael ei fesur, er enghraifft, drwy gyfraniad at gyflogaeth, cynhyrchiant, neu effeithiau lluosydd drwy’r gadwyn gyflenwi)
  • Gwaith Teg (fel y diffinnir gan y Comisiwn Gwaith Teg), gan gynnwys caniatáu mynediad i undebau llafur
  • hyrwyddo iechyd, gan gynnwys pwyslais arbennig ar iechyd meddwl, sgiliau a dysgu yn y gweithle
  • cynnydd wrth leihau ôl-troed carbon

Y rhain fydd y gofyniad cam cyntaf i fusnesau i’w cyflawni cyn y byddwn yn ystyried eu cynigion am gyllid.

Bydd y Contract Economaidd yn esblygu wrth i flaenoriaethau busnes a llywodraeth esblygu er mwyn helpu i feithrin economi lewyrchus, teg a chadarn y mae Cymru ei hangen ac yn ei haeddu.

I gael rhagor o wybodaeth am y 'Ffyniant i Bawb - Cynllun Gweithredu ar yr Economi' cliciwch yma.

 

Conversion pixel