Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Adrodd neu Riportio Troseddau

Picture of a police car

Mae'n hanfodol fod busnesau'n adrodd ar droseddau wrth yr Heddlu os ydyn nhw'n dioddef o weithgaredd troseddol. Mae pob Heddlu yng Nghymru yn dibynnu ar wybodaeth gan y cyhoedd i ymladd troseddu.

Os nad yw trosedd yn cael ei riportio, bydd y drwgweithredwr yn credu nad oes neb wedi sylwi ac y gall ddal ati i droseddu. Ar ben hynny, os nad yw neb yn adrodd, ni fydd yna ymchwiliad. Heb ymchwiliad, ychydig iawn o obaith fydd yna o ddal y drwgweithredwr. Gall ymchwiliadau ymddangos yn drafferthus i fusnesau ond, os na chynhelir ymchwiliad, gall y troseddwr gredu y gall ddod yn ôl.

Ystyriaeth arall i fusnesau yw effaith troseddu ar y gymuned fusnes ehangach. Os yw un busnes yn penderfynu peidio ag adrodd ar drosedd wrth yr heddlu, gallai hynny gynyddu’r perygl i fusnesau eraill yn yr ardal.

Mae troseddwyr yn manteisio ar wendidau pobl ac, os yw busnes yn dangos gwendid, er enghraifft, peidio â riportio trosedd, yna efallai y bydd troseddwyr yn targedu busnesau eraill yn yr ardal. Mae’r ddamcaniaeth Torri Ffenestri’n awgrymu, os oes yna rai ffenestri wedi torri, a’u bod yn cael eu gadael, y gallai’r fandal ddod yn ôl i dorri rhagor o ffenestri.

Gallai hyn arwain at ddirywiad yn yr ardal. Mae’r ddamcaniaeth torri ffenestri’n awgrymu y gallai ffenestri wedi’u torri arwain at ddenu sgwatwyr a hyd yn oed at droseddau ymhell o'r eiddo, megis lladrata o geir. Mae eiddo sy’n cael ei adael heb ei drwsio’n normaleiddio presenoldeb difrod sy’n awgrymu i droseddwyr ei fod yn darged hawdd. O ran cymdogaeth, neu ardal, efallai y bydd busnesau'n gyndyn o ddod i'r ardal oherwydd y difrod i eiddo eraill. Gallai staff hefyd golli ymddiriedaeth yn yr ardal a dod i deimlo'n llai cyfforddus yn dod i'r gwaith.

Riportio twyll ariannol yn cynnwys cardiau debyd neu gredyd

Os ydych yn credu eich bod wedi dioddef o dwyll adnabyddiaeth a oedd yn cynnwys defnyddio cardiau plastig (megis cardiau debyd a chredyd), banc...

Adrodd ar droseddau’n ddienw wrth Taclo’r Taclau

Elusen annibynnol yw Taclo’r Taclau sy'n helpu i ddal troseddwyr ac i ddatrys troseddau. I riportio trosedd yn ddienw, ffoniwch 0800 555 111. N...

Riportio Twyll

Os ydych chi wedi dioddef twyll, mae’n bwysig eich bod yn ei riportio, mae twyll yn drosedd a bydd twyllwyr yn canfod ffyrdd newydd o dwyllo po...

Riportio i'r Heddlu

Ffoniwch eich Heddlu lleol ar 101. Ond, mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob tro. 101 yw'r rhif i'w ffonio os, er enghraifft: Mae cerbyd wedi’i...

Dolenni Defnyddiol

Action Fraud Canolfan adrodd genedlaethol y DU ynghylch twll sy’n cael ei rhedeg gan yr Awdurdod Twyll Cenedlaethol.   Gweithgor ...