Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Atticus Digital

Mae Atticus Digital, yr asiantaeth greadigol o dde Cymru sydd wedi ennill BAFTA, wedi troi ei golygon at dargedu marchnadoedd rhyngwladol yn rhan o’i strategaeth dwf.

Mae chwarter masnach Atticus eisoes yn dod o dramor, ond disgwylir i’r ffigur hwn godi wrth i’r cwmni roi ei fryd ar allforio fel ffordd o gynyddu ei werthiannau a’i drosiant eto fyth.

Mae Atticus Digital, sy’n cyflogi chwech o bobl yng Nghaerdydd, yn gweithio gyda chwmnïau i optimeiddio eu strategaethau marchnata digidol. Mae’r cwmni wedi bod yn cynhyrchu cynnwys creadigol o safon ers dros 20 mlynedd bellach, ac mae’n arbenigo ym maes rhith-wirionedd a realiti estynedig.

Ffurfiwyd Atticus ym 1998, ac roedd yn darparu gwasanaethau dylunio graffeg traddodiadol ar y cychwyn cyn symud ymlaen i animeiddio 3D, dylunio gwefannau a datblygu apiau.

Yn 2013, sbardunodd ffyniant y farchnad ddigidol y cwmni i ehangu ei wasanaethau i gynnwys cynhyrchu fideos VR, AR a 360˚, gan agor y drws ar bosibiliadau allforio newydd sbon dros y byd i gyd. 

Erbyn heddiw, gwerthiannau rhyngwladol sydd i gyfrif am bron i chwarter gwerthiannau Atticus ac mae’r cwmni’n allforio ei wasanaethau i bedwar ban y byd. UDA, Singapore, Awstralia a’r Dwyrain Canol yw marchnadoedd mwyaf y cwmni.

Mae datblygu ei gangen allforio wedi bod yn allweddol i lwyddiant y cwmni, ac aeth Atticus ar sawl taith fasnach ryngwladol wedi eu trefnu gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys ymweliadau ag UDA, Singapore ac Awstralia. Rhoddodd y teithiau hyn gyfle i Atticus gysylltu â chwmnïau yn y rhanbarth a diogelu contractau gyda nhw yn y pendraw, gan gynnwys gwaith gyda Chevron Oronite a’r Standard Chartered Bank. At hynny, cafodd y busnes gymorth gan Lywodraeth Cymru, trwy Fusnes Cymru, i gyflawni ymchwil i’r farchnad, clustnodi cyfleoedd busnes posibl a sicrhau eu presenoldeb mewn arddangosfeydd allweddol, a hynny’n ogystal â chyngor cyffredinol ar allforio.

Nawr mae bryd Atticus ar hybu allforion yn rhan o’i strategaeth twf ac mae’n edrych tua Japan fel y farchnad darged nesaf, diolch i alw cynyddol am wasanaethau VR ac AR yn y rhanbarth.

Nod Atticus yw dyblu ei drosiant dros y pum mlynedd nesaf, ac mae’n gweld allforio fel ffordd allweddol o gyflawni’r nod.

“Dros y blynyddoedd rydyn ni wedi datblygu ein llyfrau archeb rhyngwladol ac wedi gweld canlyniadau bendigedig o’r ymdrechion hyn. O ganlyniad, rydyn ni am roi hwb go iawn i’n hagenda allforio nawr a meithrin ein gwerthiannau rhyngwladol er mwyn helpu i dyfu’r busnes.

“Mae digonedd o gyfleoedd i ni allforio ein gwasanaethau. Yn benodol, rydyn ni’n gweld galw cynyddol am gynnwys rhithwir yn Japan a Singapore, am taw ychydig o gwmnïau sy’n cynhyrchu cynnwys VR ac AR, yn enwedig ar gyfer dysgu a datblygu, felly mae’r gwledydd hyn yn wledydd targed allweddol i ni.

“Rydyn ni’n gobeithio dyblu ein trosiant dros y ddwy flynedd nesaf, a bydd allforion yn chwarae rhan hynod bwysig wrth gyflawni hyn.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr  http://www.atticusdigital.com/

 

Conversion pixel