Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Sut i ddosbarthu nwyddau i’w hallforio

Cyflwyniad

Rhaid i bob busnes yn y DU ddatgelu unrhyw allforion i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) i sicrhau bod unrhyw TAW, tollau tramor a chartref neu ardollau sy’n ddyledus iddynt o dan ddeddfwriaeth y DU neu Ewrop yn cael eu casglu.  

Mae HMRC yn defnyddio codau nwyddau Tariff Masnach Integredig y DU (y Tariff) i ddosbarthu cynhyrchion unigol. Mae angen dosbarthu nwyddau at ddibenion datgelu allforion a ffurflenni Intrastat. Mae’r modd y caiff nwyddau gwahanol eu dosbarthu’n dibynnu’n bennaf ar y tollau a’r rheolau sy’n gymwys iddynt. 

Mae adrannau eraill y llywodraeth hefyd yn dibynnu at  gategorïau’r Tariff ar gyfer trwyddedau a dogfennau eraill.

Cofiwch mai’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cod nwyddau a’ch trwyddedau’n iawn, hyd yn oed os ydych yn defnyddio asiant. Gall Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi eich dirwyo, cymryd meddiant o’ch nwyddau a gohirio’u rhyddau o’r dollfa os byddwch yn allforio nwyddau â’r cod neu’r drwydded anghywir.

Defnyddir codau nwyddau hefyd i bennu’r tollau mewnforio priodol yng ngwlad y prynwr ac i sicrhau cyfraddau treth ffafriol os oes Cytundebau Masnach Rydd neu Gytundebau Partneriaeth Economaidd ar waith. 

Dosbarthu’ch nwyddau

Er mwyn dosbarthu’ch nwyddau, bydd angen i chi ddefnyddio Tariff Integredig y DU - neu’r Tariff, fel y’i gelwir fel arfer. Dogfen fawr yw hon sy’n cynnwys system codio cynhyrchion sy’n rhoi canllawiau cynhwysfawr i fewnforio ac allforio. Gallwch ei brynu ar ffurf ffeil fodrwy neu ei weld ar-lein. Mae Cyfrol 2 o’r Tariff yn cynnwys rhestr o godau nwyddau y mae HMRC yn eu defnyddio i ddosbarthu allforion a mewnforion.

Gallwch ddefnyddio’r Tariff Masnachu i chwilio am godau nwyddau.

Cewch gymorth hefyd i  ddosbarthu nwyddau a chewch ganllawiau dosbarthu.

Ar ôl cael hyd i’r codau cywir, bydd y Tariff Masnach yn rhestru’r pethau eraill y bydd eu hangen arnoch o bosibl i allforio’ch nwyddau, er enghraifft:

  • trwyddedau allforio neu unrhyw reoliadau arbennig ar gyfer ein nwyddau (sef ‘mesurau’)
  • nwyddau nad oes angen trwydded etc arnynt  mewn rhai gwledydd arbennig
  • y drefn dollau sy’n gymwys i’ch nwyddau

Dylech gysylltu â llinell gymorth  gwasanaeth dosbarthu’r Tariff os na allwch gael hyd i’r nwyddau yn y Tariff Masnach – Rhif ffôn: 01702 366077 

Tollau sy’n daladwy mewn trydydd gwledydd

Os ydych yn masnachu â thrydedd wlad yn yr UE, gallwch weld eu tariffau ar Gronfa Ddata Mynediad i Farchnadoedd y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r gronfa ddata hon yn caniatáu i chi chwilio am god cynnyrch ar sail y disgrifiad o’ch cynnyrch. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth bwysig yn ymwneud â’r tariff  mewn trydydd gwledydd.  Gallwch chwilio  ar wefan y Gronfa Ddata Mynediad i Farchnadoedd.

Tollau ffafriol

Drwy gytundebau masnach lefel uchel rhwng gwahanol wledydd gall mewnforwyr ac allforwyr dalu llai o dollau ar rai nwyddau, neu gallant osgoi talu tollau arnynt yn gyfan gwbl. Mae gan aelod-wladwriaethau’r UE nifer o Gytundebau Masnach Rydd (FTA) neu Gytundebau Partneriaethau Economaidd (EPA) ar waith gyda thrydydd gwledydd a chyda blociau o wledydd sy’n gweithredu ar y cyd o dan eu cytundebau dwyochrog neu ranbarthol eu hunain.

Yn gyffredinol, mae cytundebau’n gosod amodau mewnforio a/neu allforio ffafriol ar nwyddau sy’n bodloni rheolau tarddiad penodol a meini prawf eraill ac mae’n bwysig eich bod yn defnyddio’r cod nwyddau priodol ar gyfer eich nwyddau.

Os byddwch yn allforio nwyddau, gallwch fanteisio ar ostyngiad yn y tollau, neu osgoi eu talu’n gyfan gwbl, ar nwyddau os ydych yn eu hallforio i wledydd sydd â threfniadau ffarfiol â’r UE.  Gallwch weld a yw’ch allforion yn allforion ffafriol a dysgu sut i reoli allforion ffafriol.

Mae Cytundebau Masnach Rydd (FTA) a Chytundebau Partneriaeth Economaidd yn newid yn barhaus, ac mae gwledydd yn symud o’r naill gynllun i’r llall, yn cael eu dadraddio a/neu mae nwyddau’n cael eu cynnwys neu eu tynnu oddi ar y rhestr o allforion ffafriol/cyfyngedig oherwydd terfynau dros dro neu barhaol neu gwotâu’r tariff. O ganlyniad, cynghorir busnesau y mae’r Cytundebau’n debygol o effeithio arnynt i gadw llygad ar ddatblygiadau.

Cewch hyd i’r newyddion diweddaraf am Gytundebau Partneriaeth Economaidd ar wefan Masnach y Comisiwn Ewropeaidd. 

Horizontal Tabs

Map Digwyddiadau
Rhestr digwyddiadau
Digwyddiad Event date Dinas Gwlad Sector
Export Market Visit to Sao Paolo and Rio de Janeiro Medi 9 2018 to Medi 15 2018 United Kingdom ICT
Ymweliad Marchnad Allforio Malaysia & Singapore Medi 22 2018 to Medi 28 2018 Kuala Lumpur & Singapore Aml-Sector
Ymweliad Marchnad Allforio Iwerddon Medi 29 2018 to Hyd 5 2018 Dulyn Iwerddon Aml-Sector
Ymweliad Datblygu Masnach Qatar Medi 29 2018 to Hyd 3 2018 Doha Qatar Bwyd a Diod
ADS Aero Conference Hyd 3 2018 to Hyd 6 2018 Toulouse Ffrainc Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
Ymweliad Marchnad Allforio Siapan Hyd 13 2018 to Hyd 20 2018 Tokyo Siapan Aml-Sector
MRO Europe Hyd 15 2018 to Hyd 19 2018 Amsterdam Iseldiroedd Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
SIAL Paris Hyd 21 2018 to Hyd 25 2018 Paris Ffrainc Bwyd a Diod
Ymweliad Datblygu Masnach Gwlad Belg & Yr Iseldiroedd Tac 5 2018 to Tac 8 2018 Brwsel & Utrecht Bwyd a Diod
MEDICA 2018 Tac 11 2018 to Tac 16 2018 Dusseldorf Yr Almaen Gwyddor Bywyd
ADIPEC 2018 Tac 11 2018 to Tac 16 2018 Abu Dhabi Emiradau Arabaidd Unedig Olew a Nwy
Ymweliad â Marchnad Allforio Big 5 Dubai Tac 25 2018 to Tac 29 2018 Dubai Emiradau Arabaidd Unedig Adeiladu
Arab Health Ion 26 2019 to Chw 1 2019 Dubai Emiradau Arabaidd Unedig Gwyddor Bywyd
Ymweliad Marchnad Allforio Yr Emiradau Arabaidd Unedig Chw 16 2019 to Chw 22 2019 Abu Dhabi & Dubai Emiradau Arabaidd Unedig Aml-Sector
Ymweliad Marchnad Allforio Tsieina a Hong Cong Maw 2 2019 to Maw 8 2019 Sianghai a Hong Cong Tseina Aml-Sector
Ymweliad Marchnad Allforio Sweden & Denmarc Maw 10 2019 to Maw 15 2019 Stockholm & Copenhagen Multi-sector
JEC World Paris Maw 11 2019 to Maw 15 2019 Paris Ffrainc Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch
GDC Maw 17 2019 to Maw 24 2019 San Francisco Unol Daleithiau Creadigol
Ymweliad â Marchnad Allforio Awstralia Maw 22 2019 to Maw 29 2019 Syndey Australia Aml-Sector

Conversion pixel