Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Huntingdon Fusion Techniques

Mae'r cwmni gweithgynhyrchu o Sir Gâr, Huntingdon Fusion Techniques, wedi gweld twf sylweddol yn ei allforion dros y pum mlynedd diwethaf diolch i’w ffocws ar ymgysylltu ei ddosbarthwyr rhyngwladol. Heddiw, allforion sydd i gyfri am 80% o fasnach y cwmni, ac maent wedi chwarae rhan allweddol wrth ei gynorthwyo i gyflawni twf yn ei drosiant flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Huntingdon Fusion Techniques (HFT) ym Mhorth Tywyn, sy'n cyflogi saith aelod o staff, yn gwmni blaenllaw yn ei ddiwydiant. Mae’r cwmni’n dyfeisio, yn dylunio ac yn gweithgynhyrchu technoleg sy’n sicrhau nad oes unrhyw aer mewn mannau sy’n cael eu weldio ar bibellau a thiwbiau dur gwrthstaen neu ddeunyddiau tebyg, a hynny er mwyn atal ocsideiddio, afliwio a chyrydu. Mae'r broses yn gwella gwrthiant y deunydd rhag cyrydu ac yn sicrhau cryfder yr uniadau yn y pibellau a'r tiwbiau.  

Sefydlwyd HFT ym 1975, a Sir Caergrawnt oedd cartref gwreiddiol y cwmni. Symudodd i Gymru 15 mlynedd yn ôl ar ôl cael ei ddenu yma gan drethi busnes is. Bu'r cwmni'n gyfrifol am ddatblygu monitor gwagio aer o weldiau cynta’r byd, a hwnnw yw'r offeryn safonol y mae’r diwydiant ar led yn ei ddefnyddio heddiw.

Cychwynnodd trwy ganolbwyntio ar farchnadoedd rhyngwladol ar raddfa lai, ond rhoddodd penodiad y Brif Weithredwraig a'r Rheolwr Gyfarwyddwraig Georgia Gascoyne yn 2013 hwb i HFT i fynd ati i ehangu ei fusnes allforio. Roedd Georgia wedi treulio dros ddeng mlynedd yn gweithio dros y cwmni yn y 1980au, felly roedd yn gyfarwydd â'r busnes ac yn deall potensial allforio ehangach ei wahanol gynhyrchion.

Dechreuodd HFT ganolbwyntio ar ddatblygu ei rwydwaith o ddosbarthwyr rhyngwladol. Heddiw, mae gan HFT 40 o ddosbarthwr rhyngwladol sy'n cwmpasu marchnadoedd mewn llefydd fel Awstralia, Gogledd a De America ac Ewrop.

Gwerthiannau allforio sydd i gyfrif am 80% o archebion HFT erbyn hyn, ac mae ei drosiant wedi cynyddu 6% - 8% y flwyddyn ers i'r hwb allforio gychwyn. Mae'r cwmni'n gwerthu i'r diwydiannau olew a nwy, ynni niwclear, adeiladu llongau a phrosesu’n bennaf.

Mae'r cwmni wedi cael cymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru, trwy Fusnes Cymru, sydd wedi helpu i fwydo ei dwf ar sail allforion. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd i ymweld â marchnadoedd tramor a chymryd rhan mewn arddangosfeydd rhyngwladol.

Fel cwmni a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol Gwobrau Busnes Cymru yn y categori 'Llwyddiant wrth Fasnachu Tramor', mae HFT yn bwriadu parhau â'i dwf tramor, ac ehangu i diriogaethau newydd, sy’n cynnwys cynlluniau i daro bargen gwerth £1m yn Kazakhstan.

Dywedodd Georgia Gascoyne, Prif Weithredwraig a Rheolwr Gyfarwyddwraig HFT: “Rydyn ni wedi tyfu'n sylweddol fel cwmni dros y 10 mlynedd diwethaf diolch i hwylustod allforio. Erbyn hyn, daw rhyw 80% o'n busnes o allforion. Mae ein trosiant wedi cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn dros y pum mlynedd diwethaf diolch i'n ffocws ar allforio.

"Rydyn ni wedi sefydlu gweithredwr newydd yn Nhwrci’n ddiweddar yn sgil arddangosfeydd masnach yn y wlad, ac wedi torri cwys ym marchnadoedd Japan diolch i’r daith fasnach y buom arni gyda Llywodraeth Cymru yn Hydref 2018, a ddenodd archebion yn y fan a'r lle.

“Roedd Japan yn farchnad yr oeddem wedi ymhél â hi o'r blaen, ac roedd gennym ambell i gwsmer yno, ond roeddem ni am ehangu ein gweithgarwch yn y wlad. Pan gododd y cyfle i ymweld â’r wlad gyda Llywodraeth Cymru'r llynedd, ar daith a gynorthwywyd ac ar y cyd â’n cymheiriaid o'r byd diwydiant, roedd hi'n gwneud synnwyr perffaith i ni. Bu'r daith yn llwyddiant mawr a byddwn ni'n dychwelyd i Japan yn y misoedd nesaf.”

I gael rhagor o wybodaeth am Huntingdon Fusion Techniques, ewch i www.huntingdonfusion.com.

I gychwyn eich siwrnai allforio, ffoniwch  03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

 

Conversion pixel