Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Object Matrix

Object Matrix

Penderfynodd Object Matrix, cwmni digidol yn ne Cymru sy'n arbenigo mewn darparu gwasanaethau storio hybrid ar y cwmwl i ddiwydiannau ym myd y cyfryngau ac adloniant, dyfu ei busnes trwy dargedu marchnadoedd allforio.

Mae'r canlyniadau wedi bod yn drawiadol, gyda 55% o fasnach y cwmni bellach yn dod o farchnadoedd tramor, ar draws 30 o wledydd, ac mae ei drosiant blynyddol wedi cynyddu i dros £3m.

Mae'r cwmni arobryn yng Nghaerdydd yn cyflogi 25 aelod o staff llawn-amser ac yn darparu gwasanaethau ar gyfer sefydliadau blaenllaw ym myd y cyfryngau ac adloniant ym mhedwar ban y byd gan gynnwys y BBC, Fox Sports, NBC Universal, HBO a France Television. Mae cwmnïau'n defnyddio technoleg Object Matrix i reoli, storio, dosbarthu ac amddiffyn eu ddata a'u ffeiliau’n ddigidol.

Ffurfiwyd y cwmni yn 2003 gan Jonathan Morgan, Nick Pearce-Tomenius a Francisco Ontoso-Ramos, ac ar y cychwyn roedd Object Matrix yn canolbwyntio'n llwyr ar fasnachu o fewn y DU, gan ddarparu ar gyfer pob math o ddiwydiannau. Ond sbardunodd ymchwydd mawr mewn cynnwys fideo a dosbarthu yn 2013 i'r cwmni ehangu ei sylfaen o gleientiaid nid yn unig i ddiwydiannau ym myd y cyfryngau ac adloniant, ond hefyd i farchnadoedd tramor.

Bu cymorth arbenigwyr allforio Llywodraeth Cymru trwy Fusnes Cymru'n hanfodol wrth wireddu twf cyflym Object Matrix trwy allforion, am y bu modd iddynt gynorthwyo'r cwmni i gael gafael ar gymorth ariannol, a sicrhau ei bresenoldeb mewn sioeau masnach pwysig yn Amsterdam, Efrog Newydd a Johannesburg.

Galluogodd presenoldeb y cwmni yn yr achlysuron hyn Object Matrix i ddod o hyd i ddarpar-gleientiaid ac ailwerthwyr, a dangos ei wasanaethau i gwmnïau a oedd angen lle storio digidol, gan agor y drws ar amrywiaeth eang o gyfleoedd newydd mewn marchnadoedd allweddol.

Yn ogystal â’r sioeau masnach, mae gweithio gydag ailwerthwyr rhyngwladol, sy’n hyrwyddo gwasanaethau a thechnoleg Object Matrix yn strategol ym mhob un o'i ranbarthau allweddol, wedi chwarae rhan annatod yn strategaeth allforio'r cwmni.

Heddiw, gwerthiannau allforio sydd i gyfrif am fwy na hanner trosiant blynyddol Object Matrix o £3m, gan gyfrannu'n helaeth at lwyddiant a thwf cyffredinol y cwmni mewn blynyddoedd diweddar, ac mae hyn wedi ei weld yn fwy na threblu nifer ei staff o chwech, i dîm o ugain rhwng 2013 a 2018.

Erbyn hyn mae'r cwmni'n allforio i 30 o wledydd, a Ffrainc, yr Unol Daleithiau a Brasil yw ei farchnadoedd allforio mwyaf.

Dywedodd Nick Pearce-Tomenius, cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr gwerthu a marchnata Object Matrix:

“Mae allforio wedi bod yn hanfodol i ehangu llwyddiant ein cwmni a'n gwasanaethau ar draws y byd. Cyn i ni wireddu'r syniad o allforio ein cynnyrch a'n gwasanaethau, roedd rhaid i ni ddechrau'n lleol cyn bod modd i ni feddwl yn rhyngwladol. Ond unwaith i ni gyflawni'r agwedd honno ar ein busnes yn llwyddiannus, bu modd i ni symud pethau ymlaen i'r lefel nesaf. Rwy'n credu'n gryf, os gallwch chi werthu eich cynnyrch yng Nghymru, gallwch ei werthu yn unrhyw le."

“Mae cymorth Llywodraeth Cymru wedi bod yn amhrisiadwy i ni, gan ein galluogi i gwrdd â chleientiaid a phartneriaid ailwerthu mewn gwahanol ranbarthau - a hebddyn nhw byddai hi wedi bod bron a bod yn amhosibl i ni dyfu. Fodd bynnag, diolch i'n ffocws ar allforio, mae Object Matrix yn chwaraewr allweddol yn niwydiant y cyfryngau erbyn hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am Object Matrix, ewch i: https://object-matrix.com/

I ddechrau ar eich taith allforio, ffoniwch 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni.

Conversion pixel