Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

PPM Technology

Fel un o gwta lond llaw o gwmnïau yn y byd sy’n cynhyrchu offer monitro ar gyfer fformaldehyd a nwyon gwenwynig eraill, mae’r cwmni arobryn PPM Technology,  wedi llwyddo i ddatblygu busnes rhyngwladol cadarn.

Mae’r cwmni o Gaernarfon wedi gweld ei drosiant yn cynyddu dros 50% mewn pedair blynedd, o £660,000 yn 2014 i £850,000 y llynedd, a hynny diolch bron yn llwyr i werthiannau allforio.

Mae PPM Technology’n gweithredu o un cyfleuster ar Ystâd Ddiwydiannol Cibyn yng Nghaernarfon, lle mae’n cyflogi 12 aelod o staff.

Sefydlwyd y cwmni ddechrau’r 1990au yn wreiddiol. Sylfaenydd y cwmni oedd Dr Tom Parry Jones, y datblygodd ei Lion Laboratories anadliedydd electronig cynta’r byd. Ar ôl i’r rheolwyr brynu’r cwmni ym 1999, trodd ffocws y cwmni – a newidiodd ei enw i PPM Technology – at fanteisio ar farchnad newydd ar gyfer ei gynhyrchion yn Asia.

Roedd y cwmni wedi bod yn gwerthu ei offer monitro fformaldehyd i’r farchnad ysbytai yn y DU, yr UE ac UDA, ond daeth deddfwriaeth newydd â’r nod o drechu ‘Syndrom Adeiladau Afiach’ – anhwylder sy’n cael ei briodoli’n bennaf i ansawdd aer gwael mewn adeiladau – â chyfleoedd newydd ar gyfer cynhyrchion PPM yn Japan.

Cyn estyn allan at y farchnad newydd yma, roedd angen i PPM addasu ei gynhyrchion i ddiwallu’r gofynion deddfwriaethol llym sydd mewn grym yn Japan ac ymdopi ag amodau poeth a mwll y wlad. Bu angen gwneud yr offer monitro’n fwy sensitif, a chymerodd y broses yma rhwng tair a phedair blynedd i’w gwblhau.

Ar ôl cwblhau’r datblygiad yma, agorodd marchnadoedd newydd i’r cwmni mewn dim o dro, nid dim ond yn Japan ond hefyd yn Tsieina, De Corea, Taiwan, Malaysia a Hong Kong, gan beri i drosiant y cwmni gynyddu o £150,000 pan brynodd y rheolwyr y cwmni ym 1999, i £515,000 yn 2004.

Enillodd y cwmni wobr Allforiwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes y Daily Post yn 2016, ac enwyd rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, John Brinley Jones, yn Ddyn Busnes y Flwyddyn yng Ngwynedd yr un flwyddyn.

Ond ni fu’r broses yn hollol ddidrafferth chwaith. Sylwodd PPM fod ei ddosbarthwyr niferus yn ei farchnad fwyaf, sef Tsieina, yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, gan gywasgu refeniw ac elw’r cwmni. Cawsant wared ar y rhan fwyaf o’u dosbarthwyr yn y wlad, a phenodwyd cwta dau i werthu eu nwyddau, gan fanylu na chaiff y ddau dendro i’r un cwsmer. Dechreuodd gwerthiannau gynyddu’n iach eto, gan dorri record newydd bron bob blwyddyn dros y degawd diwethaf.

Mae PPM wedi cael amrywiaeth o gymorth gan arbenigwyr allforio Llywodraeth Cymru, ac mae hyn  wedi bod yn allweddol i dwf allforion y cwmni. Mae’r gefnogaeth wedi cynnwys cymorth ar ffurf cymryd rhan mewn teithiau masnach a phresenoldeb mewn arddangosfeydd allweddol, yn ogystal â chyngor cyffredinol ar allforio.

Erbyn heddiw, mae PPM Technology yn allforio i dros 40 o wledydd i gyd. Diolch i’w ffocws rhyngwladol, eleni mae golygon y cwmni ar drosiant o £1m, sy’n uwch nag erioed yn ei hanes.  

Dywedodd John Brinley Jones, rheolwr gyfarwyddwr PPM Technology: “Rydyn ni wedi gweld llwyddiant aruthrol wrth allforio dros y blynyddoedd, ac mae allforion wedi chwarae rhan annatod yn nhwf y cwmni. Rydyn ni bob amser yn ceisio gwella ein hamrediad o gynhyrchion. Rydyn ni’n cydweithio’n agos â dosbarthwyr sy'n wybodus am y farchnad a’r ddeddfwriaeth berthnasol,” meddai.

“Mae cymorth Llywodraeth Cymru wedi bod yn hollbwysig wrth agor y drws ar gyfleoedd newydd i ni dramor. Mae'r teithiau masnach yn fendigedig. Rydw i wedi bod yn teithio’r byd ers blynyddoedd, a does dim byd gwaeth na theithio i wlad nad ydych wedi bod iddi o’r blaen ar eich pen eich hun. Gyda thaith fasnach rydych chi’n cwrdd â chynifer o bobl a chwmnïau, mae popeth yn cael ei wneud i chi.” 

  http://www.ppm-technology.com/

Conversion pixel