Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Dechrau allforio

Pan fyddwch yn dechrau allforio, mae’r gweithdrefnau y bydd angen i chi eu dilyn yn dibynnu ar y math o gynnyrch neu wasanaeth rydych yn ei werthu yn ogystal â lleoliad eich cwsmer.

Allforio nwyddau i’r UE

Does dim rhaid i chi dalu tollau ac ni fydd archwiliad yn y dollfa pan fyddwch yn anfon nwyddau o fewn yr Undeb Ewropeaidd(UE). Mae’r nwyddau’n ‘cylchredeg yn rhydd’. Mae hyn hefyd yn gymwys i nwyddau o’r tu allan i’r UE ond dim ond os talwyd tollau arnynt. Gwybodaeth am brynu a gwerthu mewn marchnadoedd unigol.

Mae’r rheoliadau a’r safonau cynnyrch yr un fath yn y rhan fwyaf o aelod-wladwriaethau’r UE. Os byddwch yn gwerthu nwyddau yn y DU, mae’n debyg eich bod eisoes yn cydymffurfio â safonau gwledydd eraill yr UE (e.e. diogelwch nwyddau trydanol).

Talu TAW ar nwyddau a gaiff eu hallforio o fewn yr UE

Rhaid i chi:

Mae’r cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW

Os yw’ch cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW yn ei wlad ef, bydd yn talu swm sy’n cyfateb i TAW am y nwyddau yn unol â’r gyfradd yn ei wlad ef. Ni fyddwch chi’n talu TAW, gan na chodir TAW ar nwyddau a gaiff eu hanfon at rywun sydd wedi cofrestru at ddibenion TAW yn un o wledydd eraill yr UE.

Bydd angen eich rhif cofrestru TAW ar gyfer eich ffurflen TAW a’ch gwaith papur i brofi bod y nwyddau wedi’u hanfon o fewn terfynau amser penodol (3 mis fel arfer). Gallwch gadarnhau bod rhif TAW UE yn ddilys.

Nid yw’ch cwsmer wedi’i gofrestru at ddibenion TAW

Fel arfer, mae’n rhaid i chi dalu TAW y DU ar nwyddau y byddwch yn eu hallforio i gwsmeriaid nad ydynt wedi’u cofrestru at ddibenion TAW. Dim ond os ydych yn gyfrifol am ddanfon y nwyddau a bod eu gwerth yn uwch na’r ‘trothwy gwerthu o bell’ y cewch eich eithrio rhag talu TAW. Bryd hynny, eich cwsmer fydd yn talu’r TAW.

Mae’r trothwy gwerthu o bell ar gyfer pob un o wledydd yr UE i’w gael gan y Comisiwn Ewropeaidd.

Llinell gymorth TAW

0300 200 3700 Gwybodaeth am gost galwadau

Talu tollau ar nwyddau a anfonir o fewn yr UE

Mae nwyddau a gynhyrchir yn yr UE ac a anfonir i wlad arall yn yr UE yn cylchredeg yn rhydd ac nid oes raid i chi dalu tollau arnynt.

Mae hyn hefyd yn gymwys i nwyddau o’r tu allan i’r UE os talwyd tollau arnynt eisoes. Os na thalwyd tollau ar nwyddau sy’n cyrraedd o’r tu allan i’r UE, rhaid i chi ddilyn y rheolau ar gyfer mewnforio nwyddau o wledydd y tu allan i'r UE cyn eu hanfon i wlad arall yn yr UE.

Cod nwyddau

Bydd angen cod nwyddau ar gyfer nwyddau sy’n cylchredeg yn rhydd. Mae’r cod yn dosbarthu’ch nwyddau at ddibenion tollau, cyfraddau treth a rheoliadau e.e. trwyddedau. Mae rhagor o wybodaeth i’w chael am ddosbarthu nwyddau’n briodol ac am ddosbarthu mathau penodol o nwyddau gan gynnwys tecstilau, meddyginiaeth, bwyd, cerbydau, cyfrifiaduron a meddalwedd.

Trwyddedau allforio

Mae’n bosibl y bydd angen trwydded arnoch i allforio’ch nwyddau. Darllenwch y canllawiau ychwanegol ar drwyddedau allforio

Allforio nwyddau i wlad y tu allan i’r UE

 

Os yw nwyddau’n cael eu hallforio i wlad y tu allan i’r UE, dywedir eu bod yn cael eu hallforio i ‘drydedd wlad’. Rhaid i chi gyflwyno datganiad allforio ar gyfer y rhain ac mae’n bosibl y bydd angen trwydded allforio arnoch. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi hefyd dalu tollau a threthi yn y lle’r ydych yn anfon y nwyddau.  
 
Mae rheoliadau allforio’n amrywio o’r naill wlad i’r llall.   Gwybodaeth am gynnal busnes mewn marchnadoedd unigol.
 

Cod nwyddau

Mae angen cod nwyddau ar gyfer yr holl nwyddau a gaiff eu hallforio i wlad y tu allan i’r UE. Mae’r cod yn dosbarthu’ch nwyddau at ddibenion tollau, trethi a rheoliadau (e.e. trwyddedau). Rhagor o wybodaeth am bwysigrwydd dosbarthu nwyddau’n gywir a gweld canllawiau ar ddosbarthu cynhyrchion penodol gan gynnwys tecstilau, meddyginiaeth, bwyd, cerbydau, cyfrifiaduron a meddalwedd.

Trwyddedau allforio

Weithiau,  bydd angen trwydded arnoch i allforio nwyddau i drydedd wlad. Er enghraifft, nwyddau amaethyddol neu hynafolion  gwerthfawr. Canllawiau ar drwyddedau allforio.

Datganiadau allforio

Os ydych am allforio nwyddau i drydedd wlad, rhaid i chi gyflwyno datganiad allforio electronig . Gallwch wneud hyn drwy:

Mae llawer o fusnesau’n defnyddio asiant anfon nwyddau   i ymdrin â’r datganiadau hyn ar eu rhan. Mae rheolau arbennig yn gymwys os ydych yn symud nwyddau drwy wledydd eraill yr UE cyn eu hallforio i drydedd wlad. ‘Allforion anuniongyrchol’ yw’r rhain. 

Talu TAW ar nwyddau a gaiff eu hallforio dramor

Mae modd allforio’r rhan fwyaf o nwyddau i wledydd y tu allan i’r UE heb dalu TAW , ond mae’n rhaid i chi:

  • fedru dangos tystiolaeth bod y nwyddau wedi gadael yr UE
  • cadw cofnod o’r nwyddau a allforiwyd yn eich cyfrif TAW

Mae angen i chi gadw cofnod manylach os yw’ch cwsmer yn casglu’r nwyddau gennych chi.

Talu tollau ar nwyddau a gaiff eu hallforio i drydedd wlad

Y wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi sy’n pennu cyfradd y tollau y byddwch yn eu talu a bydd hyn yn dibynnu ar y math o nwyddau ydynt, o le y dônt a’u gwerth.  Dylech chi a’ch cwsmer gytuno ymlaen llaw pwy sy’n gyfrifol am dalu’r tollau a dylid cadarnhau hynny drwy ddefnyddio’r Termau Masnachol Rhyngwladol priodol.

Mae’n bosibl y gallech hawlio tollau a TAW yn ôl neu ohirio’u talu ar gyfer allforion y tu allan i’r UE.  ‘Rhyddhad rhag talu tollau’ yw hyn ac mae nifer o gynlluniau a gallech ymgeisio amdanynt. Mae gan rai gwledydd gytundebau â’r UE sy’n caniatáu i chi dalu llai o TAW neu osgoi ei thalu’n gyfan gwbl, ond fel arfer, bydd yn rhaid i chi fedru dangos o ble ddaeth y nwyddau’n wreiddiol.   

Allforio nwyddau drwy wledydd eraill y DU

Os caiff nwyddau eu cludo drwy wledydd yr UE i wledydd y tu allan i’r UE, dywedir eu bod yn cael eu ‘hallforio’n anuniongyrchol’.  Mae trefniadau a gwaith papur arbennig yn gysylltiedig ag allforio nwyddau’n anuniongyrchol, ac mae’n dibynnu’n gyffredinol ar ba wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi:

  • rhaid i chi lenwi datganiad allforio – er bod y nwyddau’n cael eu cludo drwy un o wledydd yr UE i ddechrau
  • bydd trwyddedau allforio a mesurau rheoli eraill yn dibynnu ar y wlad rydych yn allforio’ch nwyddau iddi
  • does dim angen talu TAW ar nwyddau rydych yn eu hallforio i wledydd y tu allan i’r UE, er y bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth fod y nwyddau wedi gadael yr UE
  • bydd angen trwydded rheoli masnach arnoch os ydych yn symud nwyddau o dan reolaeth strategol (e.e. nwyddau milwrol neu nwyddau sy’n ymwneud ag amddiffyn) rhwng dwy o wledydd y tu allan i’r UE
  • mae’n bosibl y bydd angen trwydded trawsgludo arnoch os byddwch yn trefnu i gludo nwyddau drwy’r DU

Weithiau bydd angen trwydded arnoch i allforio nwyddau e.e. nwyddau amaethyddol neu hynafolion gwerthfawr,  i drydedd wlad. Rhaid i chi gael y drwydded gan y sefydliad perthnasol. Rhagor o wybodaeth am drwyddedau allforio.

Allforio nwyddau dros dro

Mae’n bosibl y byddwch am allforio nwyddau dros dro o’r DU i wledydd y tu allan i’r UE. Gallai’r rhain fod yn samplau masnachol, nwyddau rydych am eu harddangos neu offer rydych yn eu defnyddio yn eich gwaith.

Mae dwy weithdrefn y gallech eu defnyddio i allforio nwyddau dros dro o’r DU, sef trwyddedau ATA a CPD a’r Rhestr Ddyblyg.

Mae’r trwyddedau ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) a CPD (Carnet de Passages en Douane) yn caniatáu i chi fynd â nwyddau/cerbydau modur i/allan o’r UE dros dro e.e. i’w harddangos mewn ffair fasnach neu i gymryd rhan mewn chwaraeon moduro heb orfod cyflwyno’r datganiadau a’r ffurflenni treth a thollau arferol. Nid oes rhaid eu defnyddio, ond os ydynt ar gael, maent yn symleiddio’r broses allforio yn y gwledydd lle y caiff y nwyddau eu dosbarthu a’u derbyn, cyhyd â’u bod yn rhan o Gonfensiwn Istanbwl neu drwydded ATA .

Caiff trwyddedau ATA eu defnyddio i osgoi talu’r tollau arferol os ydych yn mewnforio nwyddau i’w defnyddio yn yr UE dros dro. Mae’n bosibl eu defnyddio hefyd i allforio nwyddau o’r UE dros dro i’w defnyddio’r tu allan i’r UE cyhyd ag y bo’r gwledydd hynny’n derbyn trwyddedau ATA at y dibenion arfaethedig – e.e. offer proffesiynol, nwyddau i’w harddangos, samplau, cerddoriaeth, ffilmiau neu gynyrchiadau theatr.

Gellir defnyddio  trwyddedau CPD ar gyfer cerbydau modur preifat neu fasnachol a cherbydau ar gyfer chwaraeon moduro a gaiff eu hallforio dros dro o’r UE i wlad y tu allan i’r UE. 

Sut a phryd i ddefnyddio trwyddedau  ATA a CPD

Gellir defnyddio’r Rhestr Ddyblyg i allforio rhai mathau o nwyddau dros dro h.y. nwyddau proffesiynol; gwaith celf ac eitemau i’w harddangos yn unig; samplau masnachol a gwobrau sy’n perthyn i gymdeithas chwaraeon gydnabyddedig neu gorff sydd wedi’i sefydlu’n barhaol yn y DU.

I fedru defnyddio’r Rhestr Ddyblyg, rhaid i’r nwyddau deithio gyda chi fel paciau. Ni chaniateir iddynt gael eu newid, eu prosesu na’u trwsio pan fyddant mewn gwlad y tu allan i’r UE. Fodd bynnag, caniateir iddynt gael eu trwsio os bydd angen gwneud hynny i’w hadfer i’w cyflwr gwreiddiol.

Yn wahanol i Drwydded ATA, nid yw’r Rhestr Ddyblyg yn symleiddio’r broses trethi a thollau ym mhen y daith. Felly, bydd angen i chi lenwi’r dogfennau priodol ar gyfer tollau mewnforio ac  ailallforio dramor a rhoi unrhyw sicrwydd ariannol angenrheidiol.

Allforio dros dro ac ailfewnforio.

Allforio gwasanaethau

Mae tua chwarter o holl fasnach ryngwladol y DU yn ymwneud ag allforio gwasanaethau. Mae busnesau yn y DU yn allforio llawer iawn o  wasanaethau ariannol a gwasanaethau ymgynghori.

Gellir darparu gwasanaethau rhyngwladol o’r DU, e.e. drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd, neu yng ngwlad y cwsmer e.e. drwy ymweliad personol. Mae goblygiadau pwysig i’r naill a’r llall o ran y gyfraith ac o ran trethi. Mae goblygiadau pwysig o ran contractau hefyd oherwydd y ffaith nad oes unrhyw gynnyrch ffisegol. Ni fydd modd defnyddio Termau Masnachol Rhyngwladol i ffurfioli ble y caiff y gwasanaethau eu darparu neu pwy sy’n gyfrifol am yswiriant ac ni fydd modd defnyddio dulliau talu fel Llythyrau Credyd a Chasgliadau Dogfennol.

Bydd angen i chi godi TAW yn ôl cyfradd y DU ar y rhan fwyaf o wasanaethau i gwsmeriaid yn yr UE nad ydynt yn fusnesau. Os byddwch yn cyflenwi gwasanaethau i fusnes yn yr UE, ni fydd angen i chi godi TAW - y cwsmer fydd yn gyfrifol am dalu TAW yn ei wlad ei hun. 

Mae gwahanol reolau ar gyfer rhai mathau o wasanaethau, gan gynnwys:

Ni fyddwch yn codi TAW am wasanaethau y byddwch yn eu hallforio i wledydd y tu allan i’r UE, ond mae’n bosibl y gellid eich cyhuddo o beidio â thalu trethi. Dylech holi’r cwsmer cyn cytuno ar bris y contract.

Rhagor o wybodaeth am allforio gwasanaethau, gan gynnwys rheoliadau, eiddo deallusol a chreu presenoldeb yn y farchnad. 

 


Conversion pixel