Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Storïau am Lwyddiant archif

Mae’r hanesion hyn yn dangos sut mae’n rhaglenni cefnogi busnesau wedi helpu busnesau o Gymru i fod yn fwy llwyddiannus trwy droi syniadau’n gynnyrch neu wasanaethau newydd ar sylfeini masnachol cadarn.

Abriox Ltd

Mae Abriox Ltd. o Gasnewydd, sef cwmni sy’n arwain ac yn arloesi ym maes monitro o bell, yn ehangu ei werthiant rhyngwladol â chymorth arian gan Lywodraeth Cymru.

AD-OAT Project

Drwy gydweithredu, llwyddodd academyddion a phartneriaid diwydiannol i ddatblygu cynhwysyn newydd mewn bwyd dofednod a allai fod â gwerth masnachol sylweddol.

Adwell Foods

Sefydlwyd Adwell Foods ym 1993 yn y Mwbwls ar Benrhyn Gwyr i gynhyrchu a gwerthu amrywiaeth
o gynnyrch ar gyfer y farchnad diodydd poeth.

Alchemy Expo

Mae cwmni Alchemy Expo, sy’n arloesi mewn creu arddangosiadau corfforaethol o fri, yn bwriadu ehangu ei wasanaethau er mwyn cyrraedd marchnad byd eang.

Allied Aerosystems

Sefydlwyd Allied Aerosystems ym 1998 i brofi a graddnodi cynnyrch peirianneg sy’n cael eu defnyddio’n bennaf yn y sector awyrofod.

Analysis Pro

Mae Analysis Pro Ltd o Lanelli, ymgynghoriaeth o arbenigwyr ar ddadansoddi fideo, wedi datblygu meddalwedd ffilmio unigryw o ansawdd gwych sydd wedi chwildroi dadansoddi perfformiad, gan ymestyn gw

KIGG and University of South Wales KTP

Cafodd KIGG Ltd ei sefydlu yn Sili ger Caerdydd yn 2005. Mae’n dylunio ac yn gweithgynhyrchu Mesuryddion Clyfar sy’n anfon darlleniadau electronig yn awtomatig at y cyflenwr ynni.

Bangor University BioComposites Centre

Academwyr a phartneriaid busnes o Gymru’n datblygu ffordd newydd o drin pren a fydd yn hwb i ddiwydiant pren Cymru.

Bangor University Seaweed Cultivation

Academwyr a phartneriaid diwydiannol o Gymru ar fin mentro i’r farchnad gwymon fyd-eang gwerth £4 biliwn ar ôl darganfod gwerth economaidd anferth gwymon yn y diwydiannau cosmetig a bwyd.

Byerley Technologies LTD

Sefydlwyd Byerley Technologies Ltd yn 2015 gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, pan oedd yn rhaid creu cwmni newydd ar ôl i SPS Ltd ddyfeisio’r cynnyrch.

Welsh Centre for Printing and Coating

Mae Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn Abertawe yn un o ganolfannau blaenllaw'r Byd o ran ymchwilio a datblygu prosesau argraffu a chaenu.

Cellpath

CellPath – arloesedd mewn patholeg cellau

Sefydlwyd CellPath ym 1990 i gynhyrchu cynnyrch sy’n cael eu defnyddio mewn patholeg cellau wrth wneud diagnosis o ganser.

JEenxaMvW18.jpg
Mae ‘Concrete Canvas Ltd’ yn gwmni gweithgynhyrchu sydd wedi datblygu technoleg i alluogi defnyddio concrit mewn ffordd hollol newydd.
Diurnal

Lansiwyd Diurnal fel rhith fenter i edrych ar brinder triniaethau cydol oes ar gyfer afiechydon sy’n cael eu hachosi gan ddiffyg cydbwysedd hormonau.

Dulas

Mae Dulas, dylunydd a gweithgynhyrchydd arweiniol systemau ynni adnewyddol o Fachynlleth, wedi trawsnewid y ffordd y gellir cadw brechlynnau achub bywydau ac yn allforio ei gynnyrch i wledydd ledle

Electronica Products Ltd

Mae Electronica Products Ltd yn arbenigo mewn dylunio moduron a generaduron electronig.

Epigen

Trefniant cydweithredol rhwng y byd academaidd a diwydiant yw ‘Epigen’ sy’n cynorthwyo dau gwmni o Gymru i fanteisio ar farchnad fyd eang gwerth oddeutu £50 miliwn.

Ex Veritas

Cwmni bach preifat yw Ex Veritas sy’n cynnig gwasanaeth ardystio Diogelwch (ATEX), CE a gwasanaeth ardystio ar gyfer atmosfferau ffrwydrol i gwmnïau byd eang o’r radd flaenaf.

Eysys

Sefydlwyd Eysys yn 2012 ym Mhontprennau, Caerdydd, i ddatblygu meddalwedd ar gyfer y diwydiant mân-werthu ar lein.

Haemaflow Ltd

Sefydlwyd Haemaflow yn breifat yn 2008 fel cwmni deillio o gwmni technoleg Heamair Ltd, Abertawe.

Invertek Drives

Mae Invertek Drives yn arweinydd byd-eang mewn dylunio a chynhyrchu gyriannau cyflymder newidiol a ddefnyddir i reoli cyflymder moduron trydan cymwysiadau mewn systemau cludo, gwresogi, awyru, pwmp

iViTi Lighting

Cafodd iViTi Lighting ein sefydlu yn 2011 i gynhyrchu goleuadau LED a fyddai’n herio’r farchnad oleuadau gonfensiynol.

Laser Micromachining Ltd

Wedi’i greu fel menter ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, mae Laser Micromachining Ltd (LML) wedi bod yn tyfu’n gyson yng ngogledd Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

MC Diagnostics

Diolch i gyllid a gafodd gan Lywodraeth Cymru, mae MC Diagnostics Ltd., cwmni sy’n arbenigo ym maes diagnosteg moleciwlaidd, yn gallu cynnig amrywiaeth ehangach o gynhyrchion.

MedaPhor

Crëwyd MedaPhor gan academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd i helpu pobl sy’n cael eu hyfforddi i ddefnyddio offer ym maes uwchsain gael profiad ymarferol hanfodol cyn iddynt gwrdd â’u cleifion cyntaf.

2P2NM8CORK8.jpg

John B Jones o PPM Technology yn siarad gyda Busnes Cymru

Princes Gate Water

Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu Cwmni D^wr Princes Gate i befrio.

Enduro

Tyfodd Prosiect Enduro o fod yn gysyniad i fod yn fenter fasnachol sydd ar fin trawsnewid maes beicio mynydd ledled y byd.

Reefshotz and Algal Biotech KTC

Mae Reefshotz yn fenter fasnachol a sefydlwyd gan bobl â diddordeb amatur yn y môr, i edrych ar y prinder bwyd pysgod byw o ansawdd. Mae ar fin cyrraedd marchnad gwerth tua £400miliwn yn y DU.

Riskmonitor

Mae Riskmonitor, ymgynghoriaeth cydymffurfiad statudol sy’n â’i bencadlys yn Llantrisant, ar fin ymestyn ei wasanaethau’n fyd-eang, diolch i ailddatblygu ei raglen rheoli risg.

Senior Flexonics

Drwy ddatblygu Oerydd Ailgylchredeg Nwyon Gwacáu llwyddodd cwmni peirianneg o Grymlyn, gyda help cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, i gadw gwaith a swyddi yng ngwledydd Prydain.

Simulity Labs Limited

Mae Simulity Labs Limited yn darparu datrysiadau Cerdyn Clyfar i’r diwylliant telathrebu di-wifr ar bob cyfandir, marchnad fyd-eang sy’n werth £4biliwn.

Spectrum

Lansiwyd Spectrum Technologies PLC yn 1989 ac mae’n arwain y byd ym maes dulliau o farcio gwifrau gan ddefnyddio laser.

Splice-Cast

Mae Splice Cast Ltd yn ddylunydd pwysig sy’n gwneud chwistrellwyr ar gyfer rhoi plastig mewn mowld a chyda’r help y mae wedi’i gael gan Lywodraeth Cymru, mae wedi gallu ehangu ei gynhyrchion a datb

Super Rod Ltd

Mae Super Rod Ltd yn dylunio, cynhyrchu a marchnata offer sy’n arbed gwaith llafur ar gyfer gweithwyr gosod ceblau proffesiynol mewn diwydiannau data, telathrebu a chlyweled.

Tan Y Castell

Mae becws traddodiadol o Sir Benfro wedi dechrau ar gyfnod newydd o dwf ar ôl prynu, gyda chymorth cefnogaeth arloesedd Llywodraeth Cymru, robot sy’n cymysgu cacennau.

 

Tectonic International

Cafodd Tectonic International ei sefydlu ym 1993 i ddarparu gwasanaeth o ansawdd, wedi’i deilwra ar gyfer diwydiant.

The R&D Factory Ltd

Cafodd The R&D Factory Ltd ei sefydlu gyda’r nod o elwa ar arloesi. Erbyn hyn, mae ar fin manteisio ar y farchnad blastigion fyd-eang sy’n werth $180 biliwn.

Unimaq Ltd

Mae Unimaq Ltd o Wrecsam yn gwmni pwysig yn y sector dylunio a datblygu offer i ‘addurno’ caniau diodydd.

We Predict Ltd

Ar ôl cael ei ffurfio yn 2009, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae We Predict bellach wedi tyfu i fod yn arweinydd byd-eang ym maes dadansoddi rhagfynegol, gan wasanaethu’r diwydiant moduro yn ben

6KPtX-ZyZ7U.jpg

Workplace Worksafe, y busnes o Gymru yn adrodd eu hanes

WriteMedia

Mae Writemedia, cwmni datblygu meddalwedd arweiniol o Sir Benfro, wedi datblygu rhaglen feddalwedd arloesol i reoli athletwyr sydd wedi chwyldroi anghenion cymhleth ac amrywiol yr athletwyr gorau.