Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Cymorth Ychwanegol

Help i geisio am arian a chymorth Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult.

Rydym wedi helpu busnesau Cymru i geisio am arian a help Innovate UK trwy gystadlaethau ariannu technoleg a chanolfannau Catapult.

Innovate UK

Mae Innovate UK yn cynnal nifer o gystadlaethau ariannu sy’n canolbwyntio ar:

 • yr amgylchedd adeiledig
 • arbed adnoddau
 • biowyddorau
 • bwyd
 • deunyddiau uwch
 • yr economi ddigidol
 • electroneg, synwyryddion a ffotoneg
 • y gofod
 • gweithgynhyrchu uchel ei werth
 • TGCh
 • iechyd a gofal
 • trafnidiaeth
 • ynni

Dysgwch fwy am Innovate UK ar wefan GOV.UK neu darllenwch am ein sesiynau briffio am gystadlaethau (Saesneg yn unig).

Catapult

Mae Innovate UK wedi sefydlu rhwydwaith o ganolfannau Catapult ledled Prydain. Mae pob canolfan yn canolbwyntio ar faes penodol gan roi cyfle i fusnesau, gwyddonwyr a pheirianwyr weithio gyda’i gilydd i ymchwilio a datblygu ac i droi syniadau’n gynnyrch neu’n wasanaethau newydd i helpu’r economi i dyfu.

Os hoffech wybod mwyewch i wefan canolfannau Catapult y DU (Saesneg yn unig).

SBRI

Diben Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) yw cysylltu syniadau arloesol mewn diwydiant â phroblemau yn y sector cyhoeddus.

Mae cystadlaethau SBRI yn cael eu cynnal ledled y DU gan gynnig cyfleoedd rhagorol i’ch busnes ddatblygu a dangos eich syniadau.

SBRI yng Nghymru

Bydd y SBRI yng Nghymru’n canolbwyntio ar bedwar maes:

 • gwyddorau bywyd ac iechyd
 • carbon isel, ynni a’r amgylchedd
 • peirianneg a deunyddiau uwch
 • TGCh a’r economi ddigidol

Cystadlaethau ddaeth i ben

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy Symudol Cyngor Caerdydd  

Prosiect i edrych ar y defnydd cynyddol o dechnolegau cost effeithiol, symudol ac ynni adnewyddadwy mewn nifer o safleodd gwag yn yr ardal.  

Cyfoeth Naturiol Cymru

Adfer Mwyngloddiau Metal

Prosiect sy'n ceisio lleihau rhyddhau metalau i afonydd o fewngloddiau metal wedi'u gadael. 

Rhywogaethau Estron Goresgynnol

Gwella'r broses o adfywio rhywogaethau estron a iechyd pridd i liniaru effeithiau Rhywogaethau Estron Goresgynnol. 

Ffensio Heb Ffensys

Prosiect yn dilyn mesurau arloesol i reoli mynediad da byw i gyrsiau dŵr ac at lannau afonydd i leihau yr effaith a gaiff ar amaethyddiaeth. 

Prosiect reftadaeth Cyngor Caerydd

Prosiect sy'n ceisio datblygu mesurau arloesol a fydd yn gwella perfformiad ynni ein hadeiladau traddodiadol a hanesyddol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Prosiect sy'n ceisio dod o hyd i dechnolegau newydd all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gleifion a staff nyrsio.  Mae'r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i fusnesau arloesol weithio o fewn y GIG yng Nghymru i helpu i ddatrys y broblem o amser nyrsio, sydd yn ôl y sôn, yn cael ei symud oddi wrth gofalu am gleifion. 

Bwrdd Iechyd BMU

Prosiect sy'n ceisio datblygu dulliau o weithio sy'n defnyddio cronfa ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw  (SAIL) i helpu gyda chynllunio a gwerthuso gwasanaethau iechyd, ac i ymdrechu i wella gwasanaethau.  

EST Llywodraeth Cymru

Lleihau nifer y beicwyr modur sy'n cael eu lladd neu eu niweidio'n ddifrifol ar ffyrdd Cymru. 

'Heddlu Rhagfynegol y Genhedlaeth Nesaf' - Heddlu De Cymru  

Prosiect sydd â'r bwriad o sicrhau bod heddluoedd yn fwy effeithiol, rhagdybio dulliau, atal troseddu a chyfraddau datrys ymysg pethau eraill, drwy wella'r broses o ddadansoddi data, rhagfynegi, integreiddio a dehongli.   

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Helpu pobl i goginio yn annibynnol er mwyn datblygu atebion arloesol sy'n sicrhau cymaint o fanteision â phosib i ddefnyddwyr gwasanaethau niwed yr ymenydd ac o fudd i wasanaethau cyhoeddus.  

I ddysgu mwy ewch i’r dudalen SBRI Innovate UK (Saesneg yn unig)