Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

2017: Blwyddyn Chwedlau Cymru

1. Cydweithio

Rydym am ddathlu blwyddyn o brofiadau chwedlonol ledled Cymru yn 2017. Gan adeiladu ar fomentwm Blwyddyn Antur, mae Blwyddyn Chwedlau yn rhoi cyfle i ni greu hunaniaeth wirioneddol unigryw i Gymru yn fyd-eang.

2. Ymgyrch Blwyddyn Chwedlau

Ar Ddydd Gŵyl Dewi aeth Blwyddyn Chwedlau 2017 Cymru gam ymhellach wrth i ymgyrch ryngwladol gael ei lansio mewn marchnadoedd allweddol mewn ymgais i hyrwyddo Cymru mewn ffordd newydd a chynnal y ffigurau twristiaeth gorau erioed dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Dyma drosolwg o’r ymgyrch.

Diben y calendr cynnwys yw i’ch helpu i ddeall ein themâu allweddol ar gyfer y flwyddyn a'r hyn y byddwn yn canolbwyntio arno bob mis o ran cynnwys. 

Er mwyn cael darlun clir o'r hyn sy'n digwydd ledled Cymru yn ystod 2017, dyma grynodeb o ddigwyddiadau allweddol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn ond mae'n cynnwys y prif ddigwyddiadau sy’n ymwneud a’r thema chwedlau a digwyddiadau mawr a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Trefnwyr digwyddiadau - os hoffech i ni gynnwys eich digwyddiad ar visitwales.com anfonwch e-bost at vw-steward@nvg.net

Rydym wedi dechrau ar gymal diweddaraf ein hymgyrch Blwyddyn y Chwedlau sy’n targedu Llundain a De-ddwyrain Lloegr:

3. Canllaw cam wrth gam i’ch busnes

2017 yw ein cyfle i arddangos diwylliant, treftadaeth a thirweddau cyfoethog Cymru. Mae’n gyfle i ddathlu cyfoeth o ddigwyddiadau ac eiconau o fyd chwaraeon a diwylliant, a sefyll allan ymhlith ein cystadleuwyr. Drwy wneud hynny, rydym am atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol o’n gwlad, a sicrhau bod Cymru yn gyrchfan berthnasol, gyfoes, o ansawdd uchel yn y 21ain Ganrif. 

Mae’n allweddol ein bod yn cael y cydbwysedd cywir: ni ddylem edrych yn ôl yn ystod 2017. Mae’n gyfle i ddod â’n treftadaeth unigryw ac amrywiol yn fyw fel na wnaed erioed o’r blaen, a hynny gan dorri tir newydd. Mae hefyd yn gyfle i greu a dathlu chwedlau newydd Cymru — personoliaethau, cynnyrch a digwyddiadau’r byd heddiw sy’n dod o Gymru, neu sy’n cael eu cyfoethogi o fod yma.

Mae’r canllaw hwn yn dweud sut y gallwch chi — eich busnes — fanteisio ar Flwyddyn Chwedlau. Ac mae’n berthnasol i bawb, o westai i lety gwely a brecwast, llety hunanarlwyo, atyniadau ymwelwyr a darparwyr gweithgareddau.

Yn gryno, dyma beth gaiff ei gynnig:

 • Blwyddyn Chwedlau yn gryno
 • Beth hoffem ei gyflawni
 • Beth sy’n digwydd
 • Cymerwch ran
 • Adnabod eich marchnad
 • Cyngor ymarferol
 • Mae ansawdd yn cyfrif

Os hoffech archebu copïau wedi eu printio o’r canllaw hwn e-bostiwch: blwyddynchwedlau@llyw.cymru 

4. Sesiynau briffio Blwyddyn Chwedlau

Rydym wedi cynnal cyfres o sesiynau briffio yn ddiweddar yn anelu at fusnesau a phartneriaid twristiaeth i ddarparu mwy o wybodaeth am Flwyddyn Chwedlau 2017. Pwrpas gael pawb at ei gilydd oedd:

 • i roi trosolwg o'n cynlluniau ar gyfer Blwyddyn Chwedlau
 • i’ch annog a’ch ysbrydoli i gymryd rhan gyda Blwyddyn Chwedlau
 • rhoi’r manylion diweddariad am frand Cymru
 • rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am naws am le ac arddangos busnesau yng Nghymru sy'n cofleidio naws am le yn llawn ac yn gwneud pethau da
 • cyflwyno adrodd straeon fel cysyniad a rhoi rhai syniadau i chi i ymgorffori adrodd straeon yn eich busnesau twristiaeth.

Mae’r cyflwyniadau a ffilmiau a ddangoswyd  yn y digwyddiadau hyn ar gael yn awr i chi eu lawr lwytho isod.

Pecyn chwedlau - Y Gogledd

Pecyn chwedlau - Canolbarth

Pecyn chwedlau - Y De-ddwyrain

Pecyn chwedlau - Y De-orllewin

5. Offer marchnata Blwyddyn Chwedlau

I'ch helpu ar hyd y ffordd, rydym wedi datblygu pecyn defnyddiol sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i gymryd rhan. 

 • Llawlyfr diwydiant Blwyddyn Chwedlau
 • Widget Blwyddyn Chwedlau
 • Baneri digidol
 • Geiriad hyrwyddo
 • Delweddau Blwyddyn Chwedlau

Rydym hefyd yn llunio cardiau post, posteri a bathodynnau, a bydd y rhain ar gael yn y flwyddyn newydd. Os hoffech gyflenwad am ddim o'r rhain, anfonwch e-bost: blwyddynchwedlau@llyw.cymru 

Offer marchnata Blwyddyn Chwedlau

Rhannwch y canllaw hwn